Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.

Предимства

 • Широк обхват на целта на кредита
 • Продължителен срок
 • Възможност да ползвате определен размер финансиране без обезпечение
 • Намалени изисквания за обезпеченост при ползване на гаранционни инструменти
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги

Продуктови параметри

Цел на кредита: Кредит за финансиране на текущи нужди в ежеднената бизнес дейност на кредитоискателя
 
Валута: лева
 
Минимален размер: 10 000 лв.

Максимален размер: 100 000 лв. за необезпечен кредит/ 500 000 лв. за обезпечен кредит
 
Срок:
 • при ипотека на недвижим имот – до 60 месеца;
 • при залог на машини, оборудване, превозни средства - до 24 месеца;
 • при залог на парични средства – до 120 месеца;
 • без обезпечение – до 24 месеца.
Погасяване: Равни месечни вноски по главница
 
Обезпечение:
 • необезпечен;
 • гаранция по програма КОСМЕ*
 • машини, оборудване, превозни средства;
 • ипотека на недвижим имот;
 • парични средства.

* Настоящата гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране

Лихви: Кредитите се олихвяват съгласно утвърдената методика за Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на микробизнес клиенти.

Такси и комисионни: Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения