Сметки

Видове сметки

Разплащателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на своите бизнес клиенти, платими на виждане без срок за предизвестие.

За разкриване на разплащателна сметка посетете най-близкия клон на Банката.

Достъп до средствата по сметката имате:

  • през всеки заявен от вас клон на Банката, независимо къде е открита сметката, в работното време на нашите клонове;
  • през интернет банкиране U-Оnline на Обединена българска банка, с осигурен 24-часов достъп до вашата сметка, от всяка точка на света.

Набирателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, предоставени за учредяване на юридическо лице;

Ликвидационни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;

Особени сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност;

Сметки на бюджетни предприятия – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на бюджетни предприятия и други лица от бюджета, извънбюджетни сметки и фондове, включени в консолидираната фискална програма;

ESCROW сметки – Обединена българска банка открива сметки със специално предназначение, за съхранение на пари, чието ползване се извършва при спазване на определени предварително договорени между страните условия. Страни по договора са Банката, Титуляр на сметката - Бенефициент, и трета страна - Кредитор;

Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери и агенти, адвокати и нотариуси – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, съобразно изискванията на българското законодателство.

Движение и салда по сметки, извлечения

Посредством системата за интернет банкиране U-Оnline информацията за движенията и салдата по сметките е достъпна в реално време и може да бъде експортирана във файл в .txt и .xml формати.

Извлеченията са достъпни в един от следните формати:
  • на хартиен носител;
  • електронно извлечение получавано по електронна поща (e-mail);
  • SWIFT съобщение - MT940;
  • структурирано електронно извлечение - услуга за автоматично генериране на електронно извлечение за движенията по разплащателна сметка на бизнес клиент и автоматичния му трансфер до клиента през директен комуникационен канал, на предварително дефиниран интервал от време.

Валути

Обединена българска банка разкрива разплащателни сметки в български лева и следните чуждестранни валути: евро, щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове, японски йени, шведски крони, турски лири, канадски, австралийски и новозеландски долари, норвежки и датски крони.

Олихвяване

Условия на олихвяване може да намерите в Тарифа за лихвените условия за сметки на бизнес клиенти на Обединена българска банка.

Такси и комисиони

Такси и комисиони за разкриване, поддържане и управление на сметки за бизнес клиенти, може да намерите на Тарифа за такси и комисиони за бизнес клиенти на Обединена българска банка.

Обратно към всички предложения