KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN
Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

Планирайте мечтания дом спокойно и уверено. С ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 или 5 години от ОББ получавате избор за осигуряване на средства за закупуване, ремонт на желаното жилище.

Предимства

 

 • Фиксиран лихвен процент за първите 3 или 5 години
 • Предварително одобрение до 1 ден без избран имот
 • Възможност за допълнителни средства за ремонтни или довършителни работи при покупката на имота.
Срок             до 30 години
Валута Лева
Лихва

3.45% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и

2.80%* променлив лихвен процент за останалия срок

или

3.65% фиксиран лихвен процент за първите 5 години и

2.80%* променлив лихвен процент за останалия срок 

Размер до 800 000 лева

Пример

Примерът е изчислен за кредит 80 000 лева за 360 месеца, с включени следните такси: за документарен анализ на обезпечението 250 лв., за откриване на разпл. сметка 5 лв., за оценка на недв. имот 192 лв. (за апартамент), за заличаване на ипотека 60 лв., за обслужване на разпл. сметка или пакет "Комфорт" 4.50 лв. месечно и год. застр. премия на недв. имот, изчислена като % от застр. сума, равна на непогасената главница по кредита.

ГПР 3.26% при кредит с 3.45% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент 2.80% (РЛП* + 2.70% фиксирана надбавка) за оставащия срок на кредита, издължаване на 36 месечни погасителни вноски, всяка от 357.01 лева за периода с фиксиран лихвен процент, и 324 месечни погасителни вноски, всяка от 331 лева през останалия период на кредита.  Обща дължима застр. премия за срока на кредита 1774.39 лв. (ориентир. размер). Обща дължима сума 123 996.64 лв.

ГПР 3.42% при кредит с 3.65% фиксиран лихвен процент за първите 5 години и променлив лихвен процент 2.80% (РЛП* + 2.70% фиксирана надбавка) за оставащия срок на кредита, издължаване на 60 месечни погасителни вноски, всяка от 365.97 лева за периода с фиксиран лихвен процент, и 300 месечни погасителни вноски, всяка от 333.72 лева през останалия период на кредита. Обща дължима застр. премия за срока на кредита 1785.86 лв. (ориентир. размер). Обща дължима сума 125 985.90 лв.

В ГПР не са вкл. нот. такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държ. такса за вписването й, дължими от кредитополучателя.  *Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.1%. РЛП се променя по Методика, налична на сайта на ОББ.

Условия

Лихвен процент

3.45% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и

2.80% променлив лихвен процент (РЛП 0.1% + 2.70% фиксирана надбавка) за останалия срок

или

3.65% фиксиран лихвен процент за първите 5 години и

2.80% променлив лихвен процент (РЛП 0.1% + 2.70% фиксирана надбавка) за останалия срок

Срок на кредита до 30 години
Сума до 800 000 лева
Обезпечение Ипотека върху жилищен недвижим имот
Такса кандидатстване Без такса
Такса за документарен анализ на обезпечението по ипотечен кредит 250 лева
Такса за оценка на имота

 

Съгласно действащата тарифа на независимия оценител, който изготвя оценката
Такса за предсрочно погасяване 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита
Такса за откриване на разплащателна сметка 5 лева
Такса по сметка, обслужваща кредита

2.50 лева месечно, с издадена дебитна карта

4.50 лева месечно, без издадена дебитна карта

Такса за заличаване на ипотека 60 лева
Застраховка Имот

Необходима е застраховка на обезпечението за срока на кредита при определени от банката условия, с избор от клиента на застраховател.

ОББ ви предлага застрахователна програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество" и "Живот".

Основни необходими документи

Основни документи, необходими при кандидатстване за ипотечен кредит:

 1. Искане за ипотечен кредит
 2. Документ за самоличност на кредитоискател/съдлъжник
 3. Справка-декларация за доходите, по образец на банката
 4. Документ за собственост на недвижимия имот – нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината
 5. Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назад – от Агенция по вписванията
 6. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот – от Община по местонахождение на имота
 7. Скица на имота – от техническата служба на общината от Служба по геодезия, картография и кадастър
 8. Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж/ разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строеж – за случаите, когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация
 9. Количествено-стойностна сметка /КСС/
 10. Удостоверение за семейно положение – от ЕСГРАОН
 11. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК – от НАП
File icon

Полезни документи

Тарифа за физически и юридически лица, приложима към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти ТАРИФА ЗА ЛИХВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ В ОББ АД Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица след 17.04.2018 Параметри и стойности на РЛП за кредити нa физически лица Методика за определяне на референтен лихвен процент на физически лица Актуални стойности на РЛП съгласно Методика за определяне на РЛП, приложима към договори за кредит на ФЛ Обща информация за предоставяне на кредити обезпечени с ипотека на физ. лица 07.04.2023 Обща информация за предоставяне на кредити обезпечени с ипотека на физически лица от 17.04.2018 г. Вашия помощник при избор на жилище Обща информация за предоставяне на кредити обезпечени с ипотека на физически лица от 17.04.2018г._изменение 20.02.2023г. Обща информация за предоставяне на кредити обезпечени с ипотека на физически лица от 07.04.2023г._ 11.04.2023г. Тарифа за таксите и комисионите по кредити на физически лица от 11.04.2023

Свържете се с нас

ОББ Видео среща


Общи условия за използване на услугата „ОББ Видео среща“ на „Обединена българска банка“ АД

1. Настоящите Общи условия регламентират използването на услугата „ОББ Видео среща“ („Услугата“), предлагана от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ 89Б („Банката“).

2. Услугата е предназначена за настоящи и потенциални клиенти на Банката, физически лица, които я използват извън рамките на своята професионална или търговска дейност („Ползвател/и“). С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че не използва Услугата в друго качество.

3. Посредством Услугата, Ползвателите могат да получат обща информация и консултация за параметрите и условията на предлагани от Банката платежни и кредитни продукти и услуги чрез видео и/или аудио връзка със служител на Банката. Услугата е на разположение на Ползвателите от понеделник до петък, от 08:30 до 18:30ч.

4. Посредством Услугата не се предоставя преддоговорна информация за продукти на Банката, не се сключват договори и не се предоставят платежни и/или финансови услуги от разстояние, не се предоставя съвет по смисъла на Глава 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители,  както и не се отправят и/или приемат изявления, обвързващи Ползвателя и/или Банката. С използването на Услугата, Ползвателят изрично декларира и се съгласява, че изявленията и информацията, предоставени от служителя на Банката посредством Услугата са само с информативна цел и не обвързват Банката по какъвто и да е начин, нито могат да се тълкуват като ангажимент на Банката да встъпи в и/или измени договорни правоотношения с Ползвателя и/или да му предостави определени условия по предлагани от Банката продукти, нито представляват инвестиционен съвет за инвестиционни и други услуги, свързани с финансови инструменти.

5. Преди стартиране на ползването на Услугата, Ползвателят е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия и да ги приеме, като отбележи съгласието си с тях чрез маркиране /клик/ в полето  за съгласие. При несъгласие с настоящите Общи условия от страна на Ползвателя, Банката не предоставя Услугата.

6. С маркиране на полето за съгласие за обработване на лични данни преди стартиране на Услугата, Ползвателят предоставя съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно информация, включително видео изображение, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Потребителят е информиран, че личните му данни се обработват от Банката, в качеството ú на администратор на лични данни в съответствие с изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни и Информацията на ОББ АД за обработване на лични данни. В случай че Ползвателят не маркира полето за съгласие за обработване на личните данни, Банката не предоставя Услугата.

7. Услугата е достъпна за използване на Интернет страницата на Банката https://www.ubb.bg/videomeeting, където Ползвателите могат да подадат заявка за провеждане на  видео и/или аудио връзка или споделяне на екран със служител на Банката. Продължителността на връзката е до 45 минути, освен ако служителят на Банката не реши друго. За използване на Услугата, Ползвателите следва да разполагат с устройства, отговарящи на изискванията, посочени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.

8. В случай, че Ползвателят  не успее да осъществи видео и/или аудио връзка със служител на банката, поради липса на свободен експерт или поради причина, че е поискал да използва Услугата извън времето, в което тя се предоставя, Ползвателят има възможност да попълни форма за контакт с цел последващо предоставяне на Услугата и да предостави телефонен номер или адрес на електронна поща. При иницииране от страна на Банката на видео среща, Ползвателят на Услугата получава линк по електронна поща към видеоконферентна платформа за осъществяване на видео и/или аудио връзка с Банката. С инициирането на срещата от страна на Ползвателя на Услугата посредством натискането на линка, същият изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

9. Банката записва и съхранява данни от проведената с Ползвателя видео и/или аудио връзка за период от един месец от датата на осъществяването ѝ с цел повишаване качеството на Услугата и доказване на съдържанието на комуникацията с Ползвателя по време на ползването на Услугата в случай на възникнал спор между Ползвателя и Банката.

10. Всички права върху информацията, предоставена от Банката в хода на осъществяване на Услугата, принадлежат изключително и само на Банката. Ползвателят няма право да разкрива и споделя по какъвто и да е било начин с трети лица  каквито и да е било данни и информация, получени чрез използване на Услугата.

11. Банката не носи отговорност за претърпени от Ползвателя на услугата вреди и пропуснати ползи от използването на Услугата, както и не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Банката – например, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, комуникационни ограничения и смущения, невъзможност за осъществяване на връзка с видеоконферентната платформа или ограничен достъп до нея, проблеми, дължащи се на оборудването на Ползвателя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Банката.

12. Банката не носи отговорност за каквито и да било разходи, възникнали за Ползвателя във връзка с използването на Услугата. За самото предоставяне на Услугата, Банката не изисква заплащането на възнаграждение от Ползвателя.

13. Служителите на Банката, предоставящи Услугата, нямат право да изискват от Ползвателите предоставянето на чувствителни данни за плащанията по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (като, но не само, персонализирани защитни характеристики на платежните инструменти, ПИН кодове, пароли и др.). В случай на установени такива практики, Ползвателят следва незабавно да уведоми Банката на телефон 0700 117 17 или на електронна поща jalbi@ubb.bg.

14. Банката има право да откаже или прекъсне предоставянето на Услугата на Ползвател, който не спазва добрите нрави в хода на осъществяване на Услугата.

15. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Банката по всяко време, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Банката https://www.ubb.bg/videomeeting.

16. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилага законодателството на Република България.

Настоящите Общи условия са приети на 28.04.2020 г. и влизат в сила от 01.05.2020 г.

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече