KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 07/06/2023 17:00:24

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86300
1.86000
Курс купува
1.77900
1.78000
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33900
2.33400
Курс купува
2.21400
2.21800
Фиксинг на БНБ
2.27501
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05600
2.05400
Курс купува
1.96200
1.96400
Фиксинг на БНБ
2.01549
EN
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран

Подходящ ли е този фонд за вас? Направете бърз тест, определете своя инвестиционен профил и вижте кои са подходящите за вас фондове.

Характеристики

 • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
 • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага, също така, под-фондовете са освободени от деклариране в годишната данъчна декларация. 
 • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
 • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Условия

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (в лева или евро) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“. Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в лева или евро, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си Динамичен Балансиран (Horizon KBC Dynamic Balanced), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.).

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати.

Целевото разпределение на активите на главния подфонд е 55% за компонента от акции и 45% за компонента от облигации. Това разпределение може да бъде значително променено и в тази връзка, главният подфонд може да инвестира значителна част от активите си в класове активи, които не са включени в целевото разпределение (като инструменти на паричния пазар и пари). Компонентът от акции може да възлиза на макс. 70% от активите на главния подфонд. Управляващото дружество на главния подфонд извършва текущ анализ на финансовите и икономическите развития и перспективите за конкретни региони, сектори и теми. Ако условията на финансовите пазари са несигурни, променливи или и двете, част от портфейла може да бъде превърната в инвестиции с по-ниско ниво на риск (като инструменти на паричния пазар и пари).

Мениджърите на главния подфонд обръщат два пъти повече внимание на риска от понижаване, отколкото на потенциала за ръст. Колкото повече внимание се отделя на риска от понижаване, толкова по-голяма е частта от портфейла, която може да бъде инвестирана в активи с по-ниско ниво на риск, като пари и инструменти на паричния пазар, в ситуация на несигурни и/или променливи пазари. Тази част от портфейла може да бъде между 25% и 65% от всички активи. Този лимит е примерен и може да се преразглежда ежегодно въз основа на дългосрочната тенденция на финансовите пазари.

 * ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

Тип на под-фондове Балансирани 
ISIN кодове Под-фонд в лева BG9000007211
Под-фонд в евро BG9000008219
Рисков рейтинг на фонда  3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Показател за риска

Категория 3 отразява доколко различните активи, в които инвестира фондът, са чувствителни към пазарните движения. Следователно тази категория се класира между тази на типичния фонд в облигации (Категория 2) и тази на типичния фонд в акции (Категория 4).

Юридическа форма Под-фондове на фонд-чадър ОББ ЕкспертИйз
Валута Лева и евро
Начална цена за записване номинал 10 лева/евро
Старт на период на първоначално записване: 15.03.2021
Падеж Няма
Нетна стойност на активите На този линк в секция "Цени", можете да следите ежедневно нетната стойнoст на активите за един дял
Ликвидност и достъпност Ежедневно
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Дистрибутор ОББ АД

  
Такси Под-фонд в лева BG9000007211
 

Такса за записване 1.50%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Текущи разходи 1.693%
от които inducements 0.840%
Транзакционни разходи 0.527%

  
Такси Под-фонд в евро BG9000008219
 

Такса за записване 1.50%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Текущи разходи 1.933%
от които inducements 1.120%
Транзакционни разходи 0.527%

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от 40 000 лв. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).

Документи

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)

 • Основен информационен документ ТУК
 • Информация за резултатите за минали периоди ТУК
 • Документ със сценарии за резултатите ТУК
 • Месечен бюлетин със структурата на портфейла ТУК
 • Месечна информация на фонда ТУК
 • Финансови отчети ТУК

ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)

 • Основен информационен документ ТУК
 • Информация за резултатите за минали периоди ТУК
 • Документ със сценарии за резултатите ТУК
 • Месечен бюлетин със структурата на портфейла ТУК
 • Месечна информация на фонда ТУК
 • Финансови отчети ТУК

 

Правила на ДФ чадър ОББ ЕкспертИйз (ЛЕВА) (ЕВРО) в секция Документи ТУК

Проспект на ДФ чадър ОББ ЕкспертИйз (ЛЕВА) (ЕВРО) в секция Документи ТУК

 

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Програма Евробъдеще

Спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

СИП – Систематичен инвестиционен план

Създайте план, с който да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, осигуряване на образование на децата или друго.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече