KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 20/05/2022 17:45:12

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.89280
1.88980
Курс купува
1.81080
1.81380
Фиксинг на БНБ
1.84913
Касов
Безкасов
Курс продава
2.37550
2.37050
Курс купува
2.25050
2.25450
Фиксинг на БНБ
2.30586
Касов
Безкасов
Курс продава
1.94380
1.93880
Курс купува
1.85780
1.86280
Фиксинг на БНБ
1.90256
EN

Съобщение: Изплащането на дивиденти на акционерите на ОББ за 2015 г., 2016 г. и 2018 г., считано от 01.06.2020 г., ще се осъществява единствено през централните клонове на банката. Списък с централните клонове на ОББ АД в страната, изплащащи дивиденти, можете да видите на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices.

В изпълнение на решение на Управителния съвет на БНБ № 87 от 12.03.2020 г., съгласно което кредитните институции в България не трябва да извършват разпределяне на печалбата за 2019 г., частично или изцяло, под формата на дивидент или друго аналогично плащане, като част от макропруденциалните мерки, свързани с ефектите върху икономиката от разпространението на коронавирус COVID-19, на 12.06.2020 г. Общото събрание на акционерите на ОББ взе решение дивидент за 2019 г. да не бъде разпределян на акционерите на банката.

Необходими документи

Ако сте физическо лице:

menu arrow

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм физическо лице?

Отговор: Изплащането на дивидент на акционерите на банката – физически лица се извършва след удостоверяване на самоличността чрез представена валидна лична карта и ако данните на лицето и неговото акционерно участие са надлежно отразени в системата на „Централен депозитар“ АД.

Въпрос: Наследник съм на акционер на ОББ – физическо лице. Какви документи трябва да ви предоставя, за да си получа дивидента и откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Изплащане на дивидент на наследници на починал акционер се извършва след представяне на удостоверение за притежавани финансови инструменти (депозитарна разписка), издадено на името на наследника от „Централен депозитар“ АД/регистрационен агент, удостоверение за наследници и лична карта на наследника.

Изплащане на дивидент на повече от един наследник се извършва, при условие че всички наследници се явят заедно за изплащането на дивидента, илиако се яви лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно от всички наследници за получаване на дивидента.

Въпрос: С какво пълномощно мога да получа дивидента?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Въпрос: В чужбина съм и съм Ваш акционер-физическо лице. Как мога да получа дивидента си?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер, намиращ се в чужбина е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя или заверено  в българско посолство или консулство  на Република България в съответната държава  и  в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Банката приема пълномощни за получаване на полагаемия на акционер дивидент, заверени от чуждестранни нотариуси само от Съединените американски щати, Канада и страните от Европейския съюз, като за целите на представителството е необходимо упълномощителят лично да депозира пълномощното в банката.

Пълномощни, заверени от чуждестранни нотариуси, се представят пред банката  легализирани, съответно придружени с “апостил” и преведени на български език от заклет преводач, чийто подпис е нотариално заверен.

Ако сте юридическо лице:

menu arrow

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: Ако юридическото лице-акционер е клиент на банката и неговите данни и акционерно участие са надлежно отразени в системата на „Централен депозитар“ АД, изплащането на дивидент се осъществява по искане на законните представители на лицето съгласно представените в банката документи, удостоверяващи правния статус на лицето и начина на неговото представителство.

При промени в обстоятелствата, отразени в представените в банката документи, е необходимо да се представят документи, удостоверяващи промените.

Ако юридическото лице-акционер не е клиент на банката, законните му представители следва да представят съответните документи, удостоверяващи неговия правен статус и представителство.

Въпрос: Правоприемник съм на акционер в ОББ – юридическо лице. Какви документи трябва да  предоставя, за да си получа дивидента, откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Необходимо е да се представят  документи, удостоверяващи правоприемството съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

Въпрос: С какво пълномощно мога да получа дивидента?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Въпрос: В чужбина съм и съм Ваш акционер - юридическо лице. Как мога да получа дивидента си?

Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер, намиращ се в чужбина е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя или заверено  в българско посолство или консулство  на Република България в съответната държава  и  в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Банката приема пълномощни за получаване на дивиденти, заверени от чуждестранни нотариуси само от Съединените американски щати, Канада и страните от Европейския съюз, като за целите на представителството е необходимо упълномощителят лично да депозира пълномощното в банката.

Пълномощни, заверени от чуждестранни нотариуси се представят пред банката легализирани, съответно придружени с “апостил” и преведени на български език от заклет преводач, чийто подпис е нотариално заверен.

Данъчни въпроси

Ако сте физическо лице

menu arrow

Въпрос: Защо аз си изчислих дивидента като сума Х, а  получавам сума Y?

Отговор: Полагащата се сума на дивидент за всеки акционер на банката е изчислена съобразно броя притежавани акции и гласувания от общото събрание на акционерите на банката размер на дивидент за една акция. Ако акционерът е лице, за което следва да се удържи данък при източника, то нетната платена сума е след определения данък.

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм акционер-физическо лице?

Отговор: Съгласно действащото законодателство Данък върху доходите на физически лица eв размер на 5% върху начисления дивидент. Данъкът се удържа от брутния размер на дивидента, като задължението е на платеца. Задължението за удържане и плащане на данъка е на банката.

Въпрос: Трябва ли да декларирам дивидента в данъчната си декларация, ако съм акционер-физическо лице?

Отговор: Не, нямате задължение, но можете да декларирате по желание доход от дивидент. 

Ако сте юридическо лице

menu arrow

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: С данък при източника се облагат дивидентите от местни юридически лица в полза на:

 -  чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

 - местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.  

Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.  Това условие не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:  

- местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата; 

- договорен фонд;

 - чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Размерът на дължимия данък е 5%.

Други въпроси

Въпрос: Какъв е дивидентът на акция за 2015 година?

menu arrow

Отговор:  3.42 лева.

Въпрос: Какъв е дивидентът на акция за 2016 година?

menu arrow

Отговор:  1.288537 лева.

Въпрос: Какъв е дивидентът на акция за 2018 година?

menu arrow

Отговор:  1.874380 лева.

Въпрос: Не съм получил дивидента си за 2015 и/или за 2016 година. Мога ли да получа дивидента си и за трите години наведнъж и какви документи трябва да представя?

menu arrow

Отговор: Да, можете да получите дивидента си наведнъж и за трите години във всеки клон на OББ. Няма разлика в документите, които трябва да представите.

Въпрос: Придобих акции на банката след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент. Имам ли право да получа дивидент?

menu arrow

Отговор: Право да получат дивидент имат само лицата, които са били акционери на банката към датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащането на дивидент.

Въпрос: Не фигурирам като акционер на банката в системата на „Централен депозитар“ АД и/или данните ми са сгрешени/непълни. Какво следва да направя?

menu arrow

Отговор: Ако служителите в банката Ви уведомят, че не фигурирате като акционер на банката в системата на „Централен депозитар“ АД и/или данните Ви са сгрешени/непълни, е необходимо да представите в клон на банката документите, удостоверяващи акционерното Ви участие, с които разполагате. Служителите на банката ще Ви уведомят в срок от десет работни дни за последващите действия, които следва да се предприемат.

Въпрос: Как мога да си получа дивидента?

menu arrow

Отговор: Дивидент се изплаща по искане на акционера по следните начини:

- в брой на каса на ОББ;

- с превод по сметка в банката;

- чрез междубанков превод в лева.

Въпрос: В кои клонове на ОББ мога да получа дивидента си?

menu arrow

Считано от 1.06.2020 г., дивиденти на акционери на ОББ ще се изплащат единствено в централните клонове на банката. Списък на централните клонове на ОББ можете да видите на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices.