KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN

Съобщение: Уважаеми акционери,

Тук ще намерите отговори, свързани с изплащането на дивидент от ОББ АД за 2021 г., което ще започне на 20.06.2022 г., както и за предходни години, за които е било взето решение за изплащане на дивидент. В случай че не откриете нужното разяснение, не се колебайте да се свържете с нас, като се обадите в Центъра ни за обслужване на клиенти на телефони 070011717 или *7171; ни пишете на info@ubb.bg; посетите удобен за Вас клон на ОББ в цялата страна.

Необходими документи

Ако сте физическо лице:

menu arrow

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм физическо лице?

Отговор: Изплащането на дивидент на акционерите на банката – физически лица се извършва след удостоверяване на самоличността чрез представена валидна лична карта и ако данните на лицето и неговото акционерно участие са надлежно отразени в системата на „Централен депозитар“ АД.

 

Въпрос: Наследник съм на акционер на ОББ – физическо лице. Какви документи трябва да ви предоставя, за да си получа дивидента и откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Изплащане на дивидент на наследници на починал акционер се извършва след представяне на удостоверение за притежавани финансови инструменти (депозитарна разписка), издадено на името на наследника от „Централен депозитар“ АД / регистрационен агент, удостоверение за наследници и лична карта на наследника.

Изплащане на дивидент на повече от един наследник се извършва, при условие че всички наследници се явят заедно за изплащането на дивидента, или ако се яви лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно от всички наследници за получаване на дивидента.

Ако някой от наследниците е малолетно лице, дивидент се изплаща на родител / настойник по сметка на малолетното лице. Ако някой от наследниците е непълнолетно лице, дивидент се изплаща със съгласие на родител / попечител по сметка на непълнолетното лице. Сумите по дивидента могат да бъдат изплатени на родителя / настойника или попечителя, ако те са представили пред банката разрешение от Районния съд по настоящия адрес на малолетното / непълнолетното лице по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс за получаване на сумите по дивидента, принадлежащи на малолетното / непълнолетното лице.

 

Въпрос: С какво пълномощно мога да получа дивидента?

 

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

 

Въпрос: В чужбина съм и съм Ваш акционер-физическо лице. Как мога да получа дивидента си?

 

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер, намиращ се в чужбина, е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя или заверено  в българско посолство или консулство  на Република България в съответната държава  и  в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Банката приема пълномощни за получаване на полагаемия на акционер дивидент, заверени от чуждестранни нотариуси само от Съединените американски щати, Канада и страните от Европейския съюз, като за целите на представителството е необходимо упълномощителят лично да депозира пълномощното в банката.

Пълномощни, заверени от чуждестранни нотариуси, се представят пред банката  легализирани, съответно придружени с “апостил” и преведени на български език от заклет преводач, чийто подпис е нотариално заверен.

 

Ако сте юридическо лице:

menu arrow

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: Ако юридическото лице-акционер е клиент на банката и неговите данни и акционерно участие са надлежно отразени в системата на „Централен депозитар“ АД, изплащането на дивидент се осъществява по искане на законните представители на лицето, съгласно представените в банката документи, удостоверяващи правния статус на лицето и начина на неговото представителство.

При промени в обстоятелствата, отразени в представените в банката документи, е необходимо да се представят документи, удостоверяващи промените.

Ако юридическото лице-акционер не е клиент на банката, законните му представители следва да представят съответните документи, удостоверяващи неговия правен статус и представителство.

 

Въпрос: Правоприемник съм на акционер в ОББ – юридическо лице. Какви документи трябва да  предоставя, за да си получа дивидента, откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Необходимо е да се представят  документи, удостоверяващи правоприемството съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

 

Въпрос: С какво пълномощно мога да получа дивидента?

 

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

 

Въпрос: В чужбина съм и съм Ваш акционер - юридическо лице. Как мога да получа дивидента си?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер, намиращ се в чужбина, е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя или заверено  в българско посолство или консулство  на Република България в съответната държава  и  в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Банката приема пълномощни за получаване на дивиденти, заверени от чуждестранни нотариуси само от Съединените американски щати, Канада и страните от Европейския съюз, като за целите на представителството е необходимо упълномощителят лично да депозира пълномощното в банката.

Пълномощни, заверени от чуждестранни нотариуси, се представят пред банката легализирани, съответно придружени с “апостил” и преведени на български език от заклет преводач, чийто подпис е нотариално заверен.

Данъчни въпроси

Ако сте физическо лице

menu arrow

Въпрос: Защо аз си изчислих дивидента като сума Х, а  получавам сума Y?

Отговор: Полагащата се сума на дивидент за всеки акционер на банката е изчислена съобразно броя притежавани акции и гласувания от общото събрание на акционерите на банката размер на дивидент за една акция. Ако акционерът е лице, за което следва да се удържи данък при източника, то нетната платена сума е след определения данък.

 

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм акционер-физическо лице?

Отговор: Съгласно действащото законодателство, данък върху доходите на физически лица e в размер на 5% върху начисления дивидент. Данъкът се удържа от брутния размер на дивидента, като задължението е на платеца. Задължението за удържане и плащане на данъка е на банката.

 

Въпрос: Трябва ли да декларирам дивидента в данъчната си декларация, ако съм акционер-физическо лице?

Отговор: Не, нямате задължение, тъй като доходите от дивиденти, които се облагат с окончателен данък, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация, когато са реализирани от източник в България.

Ако сте юридическо лице

menu arrow

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: С данък при източника се облагат дивидентите от местни юридически лица в полза на:

 -  чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

 - местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.  

Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.  Това условие не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:  

- местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата; 

- договорен фонд;

 - чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Размерът на дължимия данък е 5%

Други въпроси

Какъв е дивидентът на акция за 2018 година?

menu arrow

1.874380 лева.

Какъв е дивидентът на акция за 2021 година?

menu arrow

1.823509 лева.

Не фигурирам като акционер на банката в системата на „Централен депозитар“ АД и / или данните ми са сгрешени / непълни. Какво следва да направя?

menu arrow

Ако служителите в банката Ви уведомят, че не фигурирате като акционер на банката в системата на „Централен депозитар“ АД и/или данните Ви са сгрешени / непълни, е необходимо да представите в клон на банката документите, удостоверяващи акционерното Ви участие, с които разполагате. Служителите на банката ще Ви уведомят в срок от десет работни дни за последващите действия, които следва да се предприемат.

След завършване на процеса по идентификация на акционера и корекция на данните в акционерната книга на Банката, изплащането на дивидента може да се извърши, не по-рано от пет работни дни след вписването на акционера или коригираните данни за него в ЦД.

Не съм получил дивидента си за 2018 година. Мога ли да получа дивидента си и за двете години наведнъж и какви документи трябва да представя?

menu arrow

Да, можете да получите дивидента си наведнъж и за двете години във всеки от клоновете на OББ, посочени в списъка на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices. Няма разлика в документите, които трябва да представите.

Придобих акции на банката след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент. Имам ли право да получа дивидент?

menu arrow

Право да получат дивидент имат само лицата, които са били акционери на банката към датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащането на дивидент

Как мога да си получа дивидента?

menu arrow

Дивидент се изплаща по искане на акционера по следните начини:

- в брой на каса на ОББ;

- с превод по сметка в банката;

- чрез междубанков превод в лева.

Мога ли да получа дивидента си от всеки клон на ОББ?

menu arrow

Изплащането на дивиденти на акционерите на ОББ се осъществява единствено през централните клонове на банката и по изключение в клон Севлиево. Списък с клоновете на ОББ в страната, изплащащи дивиденти, можете да видите на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices.