KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 22/03/2023 17:00:29

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85300
1.85000
Курс купува
1.76900
1.77000
Фиксинг на БНБ
1.81347
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28100
2.27600
Курс купува
2.15600
2.16000
Фиксинг на БНБ
2.22443
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00700
2.00500
Курс купува
1.91300
1.91500
Фиксинг на БНБ
1.96368
EN
Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа

Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа

Вярваме в твоя успех и стоим зад теб! Вземи целеви кредит за заплащане на таксите за обучение или за издръжка, без такси и комисиони, без поръчител, без обезпечение. С дълъг срок на изплащане, гратисен период и фиксирана лихва,  Студентският кредит от ОББ ти дава възможност да се фокусираш върху своя прогрес сега, за да започнеш да погасяваш вноските след като завършиш своето образование. 

Описание

 • Кредитиране на студенти и докторанти за  целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план 
 • За заплащане на таксите за обучение или за издръжка
 • Сигурност при фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
 • Дълъг гратисен период,  в който не се дължи плащане на главницата и лихвите по кредита
 • Издължаване на вноски след завършване на обучението
Валута Лева
Срок за погасяване 10 години след изтичане на гратисния период
Годишен лихвен процент за редовен дълг 6.25% фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита

Пример

ГПР 6.43 % при кредит с размер 4 800 лева, гратисен период 62 месеца,   срок на погасяване 120 месеца и фиксиран лихвен процент 6.25% .   Издължаване  на 120 броя ежемесечни погасителни вноски след изтичане на гратисния период,  всяка вноска  в размер на 66.43 лева.   Обща дължима сума  7971.07 лева.  При калкулиране на ГПР по кредита е допуснато че лихвата е неизменна спрямо посочения първоначален размер и ще се прилага до изтичане на срока на договора, кредитът е усвоен незабавно и изцяло в пълен размер, както и че договорът за кредит е валиден за срока, за който е сключен и кредитът се издължава по посочения начин.

Условия

Годишен лихвен процент за редовен дълг

6.25% фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.

Лихвата се начислява върху усвоената част от кредита. Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.

Срок за погасяване 10 години след изтичане на гратисния период
Гратисен период От сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.
Сума

Кредит за  заплащане на семестриални такси за обучение – размерът на кредита се формира въз основа на дължимите такси за обучение за  оставащия към момента на подписване на договора за кредит срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и   образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Кредит за издръжка – размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за  оставащия към момента на подписване на договора за кредит срок  на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.   Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците от съответния семестър.

Усвояване

Кредит за  заплащане на семестриални такси за обучение - чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация.  Сроковете за усвояване  се определят в съответствие със сроковете за заплащане на таксите, определени от учебното заведение/научна организация. Кредитът се усвоява на траншове, като броят на траншовете е равен на броя на семестриалните такси.

Кредит за издръжка - чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в ОББ, през първия месец от всеки семестър. Кредитът се усвоява на траншове, като всеки транш е в размер на семестриалната издръжка.

Обезпечение Без обезпечение
Такси Без такси и комисиони, свързани с отпускането и управлението на кредита.
Погасяване След изтичане на гратисния период кредитът се погасява на равни месечни анюитетни вноски, включващи главница и лихва, вкл. капитализираната през гратисния период лихва.
Предсрочно погасяване Без ограничение и без такси
Кредитополучатели

Студентският кредит е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните условия:

 • български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
 • обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше учебно заведение или научна организация в Р.България;
 • нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно-квалификационна степен, може да получи по свой избор кредит  само за една от тях.

Кредитът за издръжка се предоставя при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението и може да се ползва от само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Студентът или докторантът не следва да има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.

Необходими документи

 1. Искане за отпускане на кредит (по образец на банката)
 2. Документ за самоличност
 3. Документ,  издаден от висшето учебно заведение / научната организация,  удостоверяващ  правото на   студента /докторанта   да се запише за следващ семестър. 

При кредит за издръжка на дете, допълнително се представят и следните документи: 

 1. Копие от удостоверение за раждане на детето, в което студентът или докторантът е посочен като родител (съответно копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът/докторантът е посочен като осиновител).  
 2. Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че в годината на раждане/ осиновяване на детето кредитоискателят е бил студент/ докторант.

„Обединена българска банка“ АД предоставя кредити за студенти и докторанти, с държавна финансова подкрепа, съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти  и докторанти и на основание сключен типов договор между ОББ АД и МОН.

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Пакет "Младежи и студенти"

FULL ACCESS – банкови пакети на новото поколение. Вземи offline & online живота си в свои ръце.

Лоялна програма UWIN

Плащате с кредитната си или премиум дебитна карта от ОББ своите покупки на ПОС в обектите, обозначени с логото на Програмата, и натрупвате определена сума като бонус.

Дигитални портфейли

Всеки клиент на ОББ, който притежава карта Mastercard, вече може да я добави към Google Pay или Apple Pay и да извършва мобилни плащания.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече