KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/09/2022 17:45:12

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04230
2.03930
Курс купува
1.96030
1.96330
Фиксинг на БНБ
2.00639
Касов
Безкасов
Курс продава
2.29120
2.28620
Курс купува
2.16620
2.17020
Фиксинг на БНБ
2.21498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.08900
2.08400
Курс купува
2.00300
2.00800
Фиксинг на БНБ
2.04563
EN
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран

Подходящ ли е този фонд за вас? Направете бърз тест, определете своя инвестиционен профил и вижте кои са подходящите за вас фондове.

Предимства

  • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
  • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага, също така, фондовете са освободени и от деклариране в годишната данъчна декларация. 
  • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
  • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Приложение

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран е подходящ за инвеститори, които не са толерантни към висока загуба и не са склонни да поемат висок риск.

Условия

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (лева или евро) е глобален смесен „балансиран“ инвестиционен подфонд на договорен фонд чадър „ОББ ЕкспертИйз“. Подфондът е захранващ подфонд и инвестира най-малко 85% от активите си в акции от Институционален Ф БГ клас акции (Institutional F share BG class), деноминирани в лева, на главен подфонд Хорайзън Кей Би Си ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced), който е инвестиционно подразделение на Хорайзън Н.В. (Horizon N.V.), инвестиционно дружество от отворен тип, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Белгия, със седалище и адрес на управление: Хавенлаан 2, В-1080, гр. Брюксел, Белгия и управлявано от Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. (KBC Asset Management N.V.).

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати.

Главният подфонд инвестира пряко или косвено в различни класове активи, като например акции и/или инвестиции, свързани с акции („компонент от акции“), облигации и/или инвестиции, свързани с облигации („компонент от облигации“), инструменти на паричния пазар, пари и парични еквиваленти и/или алтернативни инвестиции (включително непреки инвестиции в недвижими имоти и финансови инструменти, които са свързани с движението на цените на стоковите пазари).

Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации. Възможно е да се допусне отклонение от него в зависимост от инвестиционната политика, като компонентът акции може да възлиза на максимум 45% от активите на главния подфонд. Мениджърите обръщат два пъти повече внимание към намаляване на риска, отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото по-голямо внимание се обръща на намаляване на риска, толкова по-значителна част от портфейла може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск от гледна точка на несигурни и/или нестабилни пазари.

 * ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

Тип на под-фондове Балансирани 
ISIN кодове Под-фонд в лева BG9000003210
Под-фонд в евро BG9000004218
Рейтинг  3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Показател за риск и възвращаемост

Стойността 3 показва, че този фонд инвестира пропорционално повече в облигации и лихвоносни инструменти с кратък срок до падежа, отколкото в акции.

Юридическа форма Под-фондове на фонд-чадър ОББ ЕкспертИйз
Валута Лева и евро
Начална цена за записване номинал 10 лева/евро
Старт на период на първоначално записване: 15.03.2021
Падеж Няма
Нетна стойност на активите На този линк в секция "Цени", можете да следите ежедневно нетната стойнoст на активите за един дял
Ликвидност и достъпност Ежедневно
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Дистрибутор ОББ АД

 
Такси
 

Такса за записване 1.5%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 0.987%
Годишна такса за управление 0.423%
Други такси на годишна основа 0.710%

  

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове, можете да получите в клоновете на ОББ.

Необходими документи

  1. Документ за самоличност
  2. Декларация за произход на средствата при суми над 30 000 лева
File icon

Полезни документи

Общи условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти Сравнение SRRI и PS Политика за изпълнение на нареждания ИНВЕСТник 05.2022 Предоставяне на съвети по отношение на инвестиционни продукти ОББ ЕкспертИйз Проспект 29.09.2022 Правила на Договорен фонд чадър "ОББ ЕкспертИйз" 31.08.2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивни фондове-112021 Месечна информация ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Евро Месечна информация ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Лева Ключова информация за инвеститорите „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран" (ЛЕВА) Ключова информация за инвеститорите „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран" (ЕВРО)) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран евро 08_2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран лева 08_2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран евро 06_2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран лева 06_2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран лева 05_2022 ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран евро 05_2022

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Програма Евробъдеще

Спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

СИП – Систематичен инвестиционен план

Създайте план, с който да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, осигуряване на образование на децата или друго.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече