Специализирани продукти за управление на вземанията и ликвидността

Инкасиране на парични средства (клиентско инкасо)

Обединена българска банка предлага инкасиране на парични средства с брониран автомобил от обекти на бизнес клиенти, в желан от клиента ден и час, и заверка на сметката с инкасираната сума.
Банката поема риска от транспортиране на инкасираните парични средства и гарантира висока степен на сигурност и конфиденциалност.

Посредничество за автоматично събиране на вземания

Обединена българска банка предлага на своите корпоративни клиенти – доставчици на услуги посредничество за автоматично събиране на техните вземания в лева от множество платци чрез система за безкасови разплащания между клиенти на Банката, основана на принципите на директния дебит.

Платците - клиенти на Банката предоставят съгласия за директен дебит. Въз основа на предоставените съгласия и на информация за задълженията на платците, в уговорен между страните период, системата събира автоматично вземанията на фирмата - доставчик от сметките на платците.

U-COLLECT (Виртуални IBAN-и)

U-Collect е продукт за управление на вземанията на корпоративен клиент на Обединена българска банка, формирани от множество платци, с периодични погашения на задължения в лева.

Представлява система за автоматична обработка на плащания, извършвани на каса в клоновете на Обединена българска банка, вътрешни, междубанкови и валутни преводи от множество платци в полза на клиент на Обединена българска банка, по предварително определена негова левова разплащателна сметка.

Концентрация на парични средства

Обединена българска банка предоставя възможност за автоматично прехвърляне на салда от една или повече разплащателни сметки на бизнес клиент към друга негова разплащателна сметка в Обединена българска банка, условно наречена основна. Средствата, постъпили през деня по сметките, включени в схемата, се прехвърлят по основната сметка в края на работния ден с вальор същия ден.

Обратно към всички предложения