Документарни акредитиви

Чрез своя дългогодишен опит и екип от подготвени специалисти, ние предлагаме цялостни решения в областта на търговското финансиране, отговарящи на нуждите на всяка компания.

Същност

Документарният акредитив представлява поет от Обединена българска банка АД писмен неотменяем ангажимент да извърши плащане в полза на бенефициента при представяне на определени документи, от които е видно, че са спазени всички изрично посочени в акредитивните условия изисквания и срокове.

Акредитивът е силно застъпена форма на плащане поради голямата степен на сигурност, която този инструмент дава на всички страни в акредитивната операция.

Видове акредитивни операции

Обединена българска банка АД предлага широк спектър от продукти и услуги свързани с акредитивните операции, включващи:
  • акредитиви по вноса (издадени от банката);
  • акредитиви по износа (авизирани от банката);
  • добавяне на потвърждение по получени в полза на клиента акредитиви по износа;
  • подсигуряване на потвърждение по издадени по нареждане на наши клиенти акредитиви по вноса;
  • до 100% сконтиране на вземания при извършен износ в рамките на издадени в полза на клиента акредитиви с отложено плащане;
  • предплащане по акредитиви по вноса с отложено плащане, издадени по нареждане на клиенти на Обединена българска банка АД;
  • прехвърляне на акредитиви;
  • прехвърляне на вземания „цесия“ по акредитиви.

Акредитивни условия

Нашият екип от подготвени специалисти е на разположение на клиентите за консултации, структуриране на конкретни сделки, оказване на съдействие при изготвяне на условията по акредитиви.

Обединена българска банка издава и авизира получени акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото в Република България законодателство, съответните Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви (публикация на Международната търговска камара, Париж) и международната банкова практика в тази област.

Предимства

Обединена българска банка разполага с широка мрежа от банки-кореспонденти, което значително улеснява процеса на работа и намалява разходите за клиента.

Обратно към всички предложения