KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 21/10/2020 11:19:25

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.68420
1.67920
Курс купува
1.61480
1.61980
Фиксинг на БНБ
1.65608
Касов
Безкасов
Курс продава
2.17760
2.17260
Курс купува
2.10250
2.10750
Фиксинг на БНБ
2.14152
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85710
1.85210
Курс купува
1.78420
1.78920
Фиксинг на БНБ
1.82379
EN

Мерки за клиенти, предприети във връзка с Covid-19

Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа си да осигурим стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти, считано от 15.07.2020 г. ОББ въвежда отново конкретни мерки за отсрочване и уреждане при плащане на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19.

Мерките на ОББ са създадени в съответствие с приетия от АББ и одобрен на 10.04.2020 г. от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19 и последиците от него, с изменения, утвърдени от БНБ на 09.07.2020 г., както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19 и Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 от 25/06/2020.

Отсрочване на кредити за индивидуални клиенти

За потребителски и ипотечни кредити

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

За револвиращи кредитни карти и Отворен кредит:

За револвиращите кредитни продукти на индивидуални клиенти ОББ предоставя възможност до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. за отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

От предложените мерки, след удължаване на срока за прилагането им, могат да се възползват всички клиенти на банката, които:

 • в срок най-късно до 23.09.2020 г. са изявили изрично желание за ползване на облекчени условия, като попълнят декларация по образец на банката
 • удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19
 • ползват съответния кредитен продукт (имат сключен договор до 31.03.2020 г.) и задълженията им са редовно обслужвани към 01.03.2020 г. или с просрочие не повече от 90 дни

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22.06.2020 г.

За клиентите, които не отговарят на изискванията, описани по-горе, ще бъде прилаган индивидуален подход за предоговаряне на кредитите им.

Индивидуален подход се предлага на всички клиенти на банката, включително и на тези, изпитващи временни или трайни затруднения, свързани с COVID-19.

ОББ като Ваш партньор щe съдейства, за да облекчи затрудненото положение, създадено в резултат на пандемията от COVID-19. Не пропускайте да се свържете с нас до 23.09.2020 г., за да се възползвате от широката гама от мерки, предлагани от банката.

Канали, по които можете да ни уведомите за необходимостта от използване на облекчените условия:

 • През официалната страница на ОББ, като попълните формуляра, разположен най-долу в настоящата секция. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването.
 • През Контактен център за клиенти на ОББ на специално създадената за целта линия *6777 - в работни дни от 8:30 до 17:30 ч.
 • На имейл адрес contact_center@ubb.bg
 • Във всеки един клон на ОББ

Такси за предоговаряне

Не се дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с настоящето предложение.

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

Съобщението беше изпратенно успешно!

Програма за безлихвени кредити на физически лица

 

Водени от стремежа си да подпомогнем  своите клиенти  в настоящата ситуация, както и да им осигурим стабилност, спокойствие и сигурност, считано от 29.05.2020 г. ОББ предоставя, в изпълнение на сключено споразумение с Българска банка за развитие АД, безлихвени потребителски кредити за физически лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, одобрена с Решение № 257/14.04.2020г. на Министерски съвет на Република България, изменено с Решение № 408/ 19.06.2020г..

Програмата цели да подпомогне засегнатите от икономическите последствия на пандемията от COVID-19 физически лица, които са страна по трудов договор или са самоосигуряващи се лица, които отговарят на посочените по-долу условия.

Относно лицата на трудов договор:

- Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредното положение//извънредната епидемична обстановка, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 
- Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването им за кредит;
- Да не получават/ не са получавали други възнаграждения за извършвана от тях трудова дейност;
- Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са излезли в неплатен отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

- Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
- Да не получават/ не са получавали други възнаграждения за извършвана от тях трудова дейност.
- Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването им за кредит.

Лицата ще възобновят/ са възобновили упражняването на своята дейност, респективно ще се върнат/са се върнали на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск/ отпадане на причината за прекъсването на дейността.

Паралелно с ползването на кредита, кандидатите не могат да се възползват и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

Параметри на безлихвените кредити:

- Размер: до 4500 лева, чрез сключването на договор/и за кредит с ОББ, усвоени наведнъж или на траншове /с максимален размер на транш 1500 лева/ след получаване на Потвърждение от Българска банка за развитие, че кредитът е включен в Гарантирания портфейл.

- Валута: лева

- Срок за погасяване: до 5 г. (60 месеца)

- Лихвен процент по редовна главница: 0 (нула)%

- Санкционен лихвен процент върху просрочена главница: 10 (десет)% годишно

- Без обезпечение

- Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита

- Възможност за избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца след изтичането на който започва изплащането на кредита

Възможност да изберете начин на плащане на кредита:

- на равни вноски всеки месец
- с една вноска в края на периода на кредита

Цел на кредита: за текущи нужди.

Като получател на кредита можете да използвате предоставените средства само за ваши лични потребности като физическо лице, но не и за целите на извършвана от вас стопанска дейност.

Срок на Програмата:

За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. (вкл.)

Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 11.01.2021 г. (вкл.), като крайният срок за усвояване на средствата по кредита е 31.01.2021 г. (вкл.) 

Документи за кандидатстване:

- Искане за кредит (По образец на ББР)
- Декларация – съгласие
- Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;

За лицата, работещи по трудово правоотношение

- Копие от трудов договор или друг документ, съдържащ данни за работодателя и за сключения трудов договор
- Служебна бележка или друг документ, удостоверяващ неплатения отпуск

За самоосигуряващите се лица

- Документ за регистрация на лицето, като самоосигуряващо се лице;
- Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи поне 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първо тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през съответното тримесечие на 2019 г.;

Канали, по които можете да ни уведомите за желанието си да получите кредит по Програмата:

- През официалната страница на ОББ, като попълните Искане за финансиране (по образец), разположено най-долу в настоящата секция. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по искането за кредит.

- През Контактен център за клиенти на ОББ на специално създадената за целта линия *6777 - в работни дни от 8:30 до 17:30 ч.

- На имейл адрес: contact_center@ubb.bg

- Във всеки един клон на ОББ

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

Съобщението беше изпратенно успешно!

Отсрочване на кредити за бизнес клиенти

Малките и средни предприятия и корпоративни клиенти, както и микро клиенти на банката, чиито бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка с клиенти в банката, за да обсъдят техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност. За бизнес клиентите също ще се прилага стандартна схема за отсрочване на задълженията за период до 6 месеца.

Обслужване в клоновете на ОББ

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб и на Министерството на здравеопазването, считано от 30.03.2020 г. до края на извънредното положение:

 • Клоновете на ОББ ще работят от понеделник до петък с работно време от 08:30 до 17:00 ч.

При посещение на банков клон, Ви молим да се съобразявате с изискванията на Министерството на здравеопазването и да имате предвид следните мерки на ОББ за Вашата безопасност:

 • Спазвайте дистанция 2 м от останалите клиенти и от служителите в клона.
 • Изчаквайте реда си пред клона, ако в него вече се обслужват двама други клиенти.
 • Всички наши служители обслужват клиенти с предпазни маски и ръкавици и използват материали за дезинфекция.
 • В клоновете, в които това е възможно, гишетата за обслужване работят през едно.
 • Във всички клонове на ОББ се извършва дезинфекция от професионална компания, съгласно утвърден график.

Дистанционно обслужване

Напомняме на клиентите ни, че могат да използват дигиталните канали за връзка с ОББ, както и да извършват дистанционно основни банкови операции, без да се налага посещение в клон, като използват:

Всички наши клиенти, които имат запитвания относно обща информация за предлаганите от банката кредитни и платежни продукти и услуги, могат да използват безплатната услуга за отдалечена видео консултация със служител на ОББ - ОББ Видео среща.

Тя предлага необходимата гъвкавост за виртуален видео разговор със служител от ОББ, който в реално време консултира относно допълнителни запитвания, въпроси и информация по кредитни продукти на банката.

В случай че имате нужда от допълнително съдействие служителите на Контактен център на ОББ са на разположение на телефонен номер 0700 117 17 за следните услуги.