KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 01/03/2021 17:03:53

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.66340
1.66040
Курс купува
1.58140
1.58440
Фиксинг на БНБ
1.62269
Касов
Безкасов
Курс продава
2.32404
2.31904
Курс купува
2.19904
2.20304
Фиксинг на БНБ
2.25956
Касов
Безкасов
Курс продава
1.82011
1.81511
Курс купува
1.73411
1.73911
Фиксинг на БНБ
1.77577
EN
covid-header

Мерки за клиенти, предприети във връзка с Covid-19

Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа си да осигурим стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти, считано от 11.12.2020 г. ОББ въвежда отново конкретни мерки за отсрочване и уреждане при плащане на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19.

Мерките на ОББ са създадени в съответствие с Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях, приет от АББ и утвърден от БНБ на 10.04.2020 г. и с изменения, утвърдени от БНБ на 09.07.2020 г. и на 11.12.2020 г., както и в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган (ΕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвиканата от COVID-19 (EBA/GL/2020/02 от 2 април 2020 г.), изменени с Насоки на ЕБО (EBA/GL/2020/08 от 25 юни 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 и с Насоки (EBA/GL/2020/15 от 2 декември 2020 г.) за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02).

Отсрочване на кредити за индивидуални клиенти

arrow

За потребителски и ипотечни кредити

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват, като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

За револвиращи кредитни карти и Отворен кредит:

За револвиращите кредитни продукти на индивидуални клиенти ОББ предоставя възможност до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г. за отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

От предложените мерки, след удължаване на срока за прилагането им, могат да се възползват всички клиенти на банката, които:

 • в срок най-късно до 23.03.2021. г. са изявили изрично желание за ползване на облекчени условия, като попълнят декларация по образец на банката;
 • удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19.
 • ползват съответния кредитен продукт (имат сключен договор до 31.03.2020 г.) и към 01.03.2020 г., както и към датата на подаване на искането за отсрочване задълженията им са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 3 месечни вноски.

Експозиции, за които е извършено отсрочване по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

Индивидуален подход се предлага на всички клиенти на банката, включително и на тези, изпитващи временни или трайни затруднения, свързани с COVID-19.

ОББ като Ваш партньор щe съдейства, за да облекчи затрудненото положение, създадено в резултат на пандемията от COVID-19. Не пропускайте да се свържете с нас до 23.03.2021 г., за да се възползвате от широката гама от мерки, предлагани от банката.

Канали, по които можете да ни уведомите за необходимостта от използване на облекчените условия:

 • През официалната страница на ОББ, като попълните формуляра, разположен най-долу в настоящата секция. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването.
 • През Контактен център за клиенти на ОББ на специално създадената за целта линия *6777 - в работни дни от 8:30 до 17:30 ч.
 • На имейл адрес contact_center@ubb.bg
 • Във всеки един клон на ОББ

Такси за предоговаряне

Не се дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с настоящето предложение.

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

Съобщението беше изпратенно успешно!

Програма за безлихвени кредити на физически лица

arrow

Уважаеми клиенти, поради изчерпан лимит, ОББ преустановява приемането на молби по програмата.

 

Водени от стремежа си да подпомогнем своите клиенти в настоящата ситуация, както и да им осигурим стабилност, спокойствие и сигурност, считано от 29.05.2020 г. ОББ предоставя, в изпълнение на сключено споразумение с Българска банка за развитие АД, безлихвени потребителски кредити за физически лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, одобрена с Решение № 257/14.04.2020г. на Министерски съвет на Република България, изменено с Решение № 408/ 19.06.2020г. и решение № 910 /10.12.2020.

С решението на МС от 10.12.2020 г. се увеличава размерът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на Банката по Програмата.

За кредити по Програмата могат да кандидатстват Правоимащи лица, които отговарят на посочените по-долу условия:

Относно кандидатстващите за кредит във връзка с трудов договор:

При липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната епидемична обстановка/ Ограничителни противоепидемични мерки, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е/ е било в неплатен отпуск;

- Лицето има общо поне 3 (три) месеца трудови правоотношения в периода между 01.01.2020 г. включително и датата на кандидатстването му за кредит.

- Към датата на кандидатстването на кредит за лицето са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за посочените по-горе три месеца след 01.01.2020 г. включително.

- Лицето се е върнало на работа/продължило е да работи, след прекратяване на неплатения отпуск.

Относно самоосигуряващите се лица:

Като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка/Ограничителните противоепидемични мерки:

- Лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице или

- Лицето търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.

- Към датата на кандидатстването за кредит, за самоосигуряващото се лице са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който е осъществявало дейност.

- Лицето ще възобнови/ е възобновило упражняването на дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността.

 

Параметри на безлихвените кредити:

 

Размер: до общо 6900 лева, чрез сключването на договор/и за кредит с ОББ, усвоени наведнъж или на траншове след получаване на Потвърждение от Българска банка за развитие, че кредитът е включен в Гарантирания портфейл. По изключение, ако към датата на кандидатстването гаранционния лимит за финансиране на банката-кредитодател е изчерпан, а лицето не е получило кредит в максималния му размер от 6 900 лева, то може да кандидатства за разликата до пълния размер пред друга търговска банка – партньор по Програмата.

- Минимален размер: общо 2600 лева

- Валута: лева

- Срок за погасяване: до 5 г. (60 месеца)

- Лихвен процент по редовна главница: 0 (нула)%

- Санкционен лихвен процент върху просрочена главница: 10 (десет)% годишно

- Без обезпечение

- Без такси и комисиони във връзка с отпускане на кредита

- Възможност за избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца след изтичането на който започва изплащането на кредита

При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, договорът за него може да се анексира в последствие/да се сключи нов договор за кредит с цел достигане до максимален размер по Програмата 6 900 лева.

Възможност да изберете начин на плащане на кредита:

- на равни вноски всеки месец
- с една вноска в края на периода на кредита

Цел на кредита: за текущи нужди.

Като получател на кредита можете да използвате предоставените средства само за ваши лични потребности като физическо лице, но не и за целите на извършвана от вас стопанска дейност.

Срок на Програмата:

Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 12.07.2021 г. включително.

Крайният срок за усвояване на средства от кредитите е до 31.07.2021 г. включително 

Документи за кандидатстване:

Искане за кредит за кандидатстващи за първи път (По образец на ББР)

Искане за кредит за клиенти на ОББ, които вече ползват кредит по Програмата (По образец на ББР)

Искане за кредит при кандидатстване на лица с изтеглен кредит от Банка с изчерпан гаранционен лимит по Програмата (По образец на ББР)

Документи за лица, които са/са били в неплатен отпуск (Списък)

Документи за самоосигуряващи се лица (Списък)

Декларация - съгласие

Декларации, относими за четвърта група самоосигуряващи се лица:

Декларация 1- за изчерпателност на представените документи

Декларация 2- за неприложимост на документи

Канали, по които можете да ни уведомите за желанието си да получите кредит по Програмата:

- През официалната страница на ОББ, като попълните Искане за финансиране (по образец) и когато е приложимо за самоосигуряващи се лица - декларация (по образец),. Предварително попълненият формуляр спомага за по-бързата обработка на искането, след което служител на Контактния център се свърза с клиента, за да направи допълнителни уточнения по искането за кредит.

- През Контактен център за клиенти на ОББ на специално създадената за целта линия *6777 - в работни дни от 8:30 до 17:30 ч.

- На имейл адрес: contact_center@ubb.bg

- Във всеки един клон на ОББ

ОББ Ви информира, че Вие носите отговорност за съдържанието на предоставената информация, като Ви съветва внимателно да обмислите преди прикачване на файл.

Съобщението беше изпратенно успешно!

Отсрочване на кредити за бизнес клиенти

arrow

Малките и средни предприятия и корпоративни клиенти, както и микро клиенти на банката, чиито бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка с клиенти в банката, за да обсъдят техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност. За бизнес клиентите също ще се прилага стандартна схема за отсрочване на задълженията за период до 6 месеца.

Обслужване в клоновете на ОББ

arrow

В съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб и на Министерството на здравеопазването, считано от 30.03.2020 г. до края на извънредното положение:

 • Клоновете на ОББ ще работят от понеделник до петък с работно време от 08:30 до 17:00 ч.

При посещение на банков клон, Ви молим да се съобразявате с изискванията на Министерството на здравеопазването и да имате предвид следните мерки на ОББ за Вашата безопасност:

 • Спазвайте дистанция 2 м от останалите клиенти и от служителите в клона.
 • Изчаквайте реда си пред клона, ако в него вече се обслужват двама други клиенти.
 • Всички наши служители обслужват клиенти с предпазни маски и ръкавици и използват материали за дезинфекция.
 • В клоновете, в които това е възможно, гишетата за обслужване работят през едно.
 • Във всички клонове на ОББ се извършва дезинфекция от професионална компания, съгласно утвърден график.

Дистанционно обслужване

arrow

Напомняме на клиентите ни, че могат да използват дигиталните канали за връзка с ОББ, както и да извършват дистанционно основни банкови операции, без да се налага посещение в клон, като използват:

Всички наши клиенти, които имат запитвания относно обща информация за предлаганите от банката кредитни и платежни продукти и услуги, могат да използват безплатната услуга за отдалечена видео консултация със служител на ОББ - ОББ Видео среща.

Тя предлага необходимата гъвкавост за виртуален видео разговор със служител от ОББ, който в реално време консултира относно допълнителни запитвания, въпроси и информация по кредитни продукти на банката.

В случай че имате нужда от допълнително съдействие служителите на Контактен център на ОББ са на разположение на телефонен номер 0700 117 17 за следните услуги.