Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

С ипотечния кредит с фиксиран лихвен процент Вие имате възможност да закупите жилище и да получите средства за ремонт и довършителни работи.

 

Предимства

 

ОББ Ви предлага ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 3 години в ЛЕВА:

 • 3% фиксиран лихвен процент за първите 3 години
 • Променлив лихвен процент за останалия срок  (РЛП 0.2% +  фиксирана надбавка 3.75)
 • Без такса за кандидатстване
 • Предварително одобрение до 1 ден, преди да е избран имот за закупуване
 • Максимален размер на кредита: 250 000 евро / 500 000 лева
 • Срок на изплащане: до 30 години

И още:

Можете да получите предварително одобрение за ипотечен кредит, без да е необходимо да представяте документи за определен недвижим имот.
За да кандидатствате за предварително одобрение и да Ви съдействаме в останалите стъпки за получаване на ипотечен кредит, заповядайте в клоновете на ОББ с лична карта и документ за доход.

Продуктови параметри

Цел на кредита: Закупуване на жилищен имот; строителство и довършителни работи

Обезпечение: Ипотека върху недвижим имот

Такси:
 • такса предсрочно погасяване – 1% върху размера на предсрочно погасената главница до изплащане на първите 12 погасителни вноски по кредита;
 • такса оценка на имота – 130 лв. (за апартамент);
 • такса за кандидатстване - без такса;
 • такса за кредитна оценка – 200 лв.;
 • такса по сметка, обслужваща кредита – 2.50 лв. на месец.;
 • такса за заличаване на ипотеката – 60 лева

ГПР: 3.90% при кредит от 80 000 лева за срок от 30 г. и 3% фиксиран лихвен процент за първите 3 години и променлив лихвен процент, формиран от РЛП+3.75 пункта фиксирана надбавка за оставащия срок на кредита: 36 месечни вноски по кредита в размер на 337.28 лева за периода с фиксиран лихвен процент и 324 месечни вноски по кредита в размер на 375.97 лева през останалия период на кредита; обща дължима сума 135 249.90 лева. Необходимо e сключването на застраховка „Имот“. Разходът за застраховка не е включен в ГПР. Стойността на РЛП в лева, приета от Банката към дата 17.04.2018 г. е 0.20%.

 

Описание на методиката за определяне на Референтен лихвен процент (РЛП), използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен процент по кредити на физически лица, можете да откриете тук.

Застраховка:
ОББ Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“ с комплексно покритие „Имущество и Живот“, повече информация за която ще намерите тук.  

Пълна информация за продукта, както и за възможността да рефинансирате ипотечен кредит, отпуснат от друга банка при гореописаните условия, можете да получите във всеки клон на ОББ и на тел: 0700 117 17 и *7171.

Необходими документи за кандидатстване

Основни документи, необходими при кандидатстване за ипотечен кредит:
 Вид документИзточник
За получаване на предварително одобрение   Молба-декларация за ипотечен кредитОбединена българска банка
Копие от личната карта на кредитоискателя / съдлъжника---------
Справка-декларация за размера на доходите и срока на трудовия договор на кредитоискателя и съпруга/таИздава се от работодателя по образец на Банката
В зависимост от източника на доходите: Годишна данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица, граждански договор и хонорарни листа, договор за наем и др.----------
За удостоверяване на семейно положение и наличие / липса на задължения Удостоверение за семейно положениеот служба ЕСГРАОН на общината по постоянен адрес (постоянно местожителство)
Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПКот териториалното поделение на Националната агенция по приходите по постоянен адрес
Документи за имота, обезпечение по кредита    Документ за собственост на недвижимия имот: нотариален акт; договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината----------
Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назадот Службата по вписвания
Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имотот общината по местонахождение на имота
Скица на имота
(за райони с влязла в сила кадастрална карта – скица на имота, схема на сграда/самостоятелен обект в сграда)
от техническата служба на общината
от Служба по геодезия, картография и кадастър
Когато предлаганото обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация: Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж, разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строежот съответната общинска или районна администрация
Документи за целевото предназначение на кредитаКоличествено-стойностна сметка /КСС/ и при наличие договор за извършване на СМР /валидно за кредити за строителство и ремонт и обзавеждане/----------

   По преценка на Банката и в зависимост от съдържанието на представените документи могат да бъдат изискани допълнителни документи, свързани с кредитоискателя и обезпечението.

Полезни съвети при покупка на жилище

Покупката на Вашия дом е един от най-вълнуващите моменти в живота Ви. В повечето случаи тя представлява най-важната инвестиция, която сте правили досега, и е свързана с вземането на много съществени решения, които се отнасят до локацията, разпределението, големината, цената и финансирането на избраното от Вас жилище. За да бъдем полезни при Вашия избор, Ви предлагаме следните съвети, които да следвате:

 
Стъпка 1:Изяснете си размера на средствата, с които ще разполагате за покупката
В случай че ще правите покупка с ипотечен кредит, трябва да можете да осигурите минимум 15% от продажната цена със собствени средства. За да бъдете уверени в средствата, които ще получите чрез кредит, можете да кандидатствате за предварително одобрение още преди да сте избрали имот. По този начин ще бъдете наясно и с ориентировъчния размер на вноската по кредита, която ще плащате, след като станете собственик. Така ще прецените доколко тя отговаря на Вашето финансово състояние и очаквания в дългосрочен план.
 
Стъпка 2: Направете изчисления за месечните / годишни разходи за имота
В ролята си на бъдещ собственик на недвижимия имот е добре да имате представа за разходите, които ще трябва да отделяте за неговата поддръжка. Добре е да съобразите размера на данъците, битовите сметки и разходите за управление на собствеността.
 
Стъпка 3: Инициирайте процеса на търсене на имот
Голяма част от хората, които желаят да закупят недвижим имот, се доверяват на услугите на професионален брокер, който им съдейства да намерят търсенето жилището. Предимствата са експертното познаване на пазара и ценовите равнища, юридическата подготовка, уменията за сключване на успешна сделка и не на последно място – спестяването на време.
 
Стъпка 4: Характеристики на имота
 • Местонахождение: На всички е известна прословутата сентенция, че трите най важни неща при избора на недвижим имот са: „Локация, локация и пак локация”. Независимо дали ще се съгласите с това правило, местонахождението на имота е едно от първите неща, които трябва да бъдат прецизирани.
 • Описание на жилището: Важно е да сте наясно с потребностите и желанията си относно характеристиките на жилището като квадратура, брой стаи и тяхното предназначение, етаж, разпределение, светлина, наличие и големина на тераси, паркомясто или гараж, двор, брой обитатели на цялата сграда.

Стъпка 5: Избор на имот

Пазарните сили определят стойността на имота и затова за всеки купувач е важно да разполага със следната информация, за да може да е убеден в избора на имота съгласно неговата цена:
 • Професионална оценка със сравнителни аналози
 • Цени на аналогични имоти публикувани в интернет и специализирани издания
 • Информация относно наскоро продадени подобни имоти в непосредствена близост и със сходни характеристики.

Стъпка 6: Oферта към продавача

След като сте се спрели на имот, който отговаря на Вашите изисквания, следва да отправите предложение към продавача относно цената, която сте готови да заплатите. За да бъдете сигурни каква е реалната пазарна стойност на имота, можете да поръчате експертна оценка от лицензиран оценител, която е задължителна част и от процеса на одобрение на кредита Ви.

Стъпка 7: Подписване на предварителен договор за покупко-продажба
Съветваме Ви при покупка на жилищен имот с част от обзавеждането, включително електроуреди, това да бъде описано в предварителния договор. В допълнение е добре да се съобрази крайният срок за заплащане на сумата по договор, за да не се чувствате притиснати от необходимото време за получаване на ипотечен кредит.
За да Ви бъдем полезни при избора на имот и сравнението на характеристиките на няколко обекта, които представляват интерес за Вас, създадохме за Вас приложената сравнителна таблица, която можете да използватe.
Знаете ли че НАП предлага данъчни облекчения за млади семейства при покупка на жилище?
Съгласно „Закона за данъците върху доходите на физически лица“ /ЗДДФЛ/ младите семейства имат възможност да възстановят част от платените от тях лихви по ипотечен кредит предназначен за покупка на единствен жилищен имот. Данъчното облекчение представлява намаляване на данъчната основа, върху която се определя дължимият годишен подоходен данък на лицата, със сумата на направените от тях през годината плащания за лихви по първите 100 000лв. от ипотечния им кредит за покупка на единствено жилище за семейството. На какви изисквания трябва да отговаряте за да ползвате това облекчение?
 • Договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което има граждански брак. Условието за наличие на сключен граждански брак следва да е изпълнено към 31 декември на данъчната година, за която се ползва данъчното облекчение. Гражданският брак може да е сключен преди или след сключването на договора за ипотечен кредит.
 • Поне единият от двамата съпрузи трябва да не е навършил 35-годишна възраст към датата на договора за ипотечен кредит.
 • Ипотекираното жилище трябва да е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение по ипотечния Ви кредит служи друго жилище, а не закупеното с кредита. Облекчението се ползва задължително с подаването на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в офис или териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес.

Какви документи свързани с ипотечния Ви кредит, са Ви необходими?

 1. Удостоверение от Банката за направени лихвени плащания през годината.
 2. Копие от Договор за ипотечен кредит
 3. Копие от Погасителен план, заверен от Банката

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Обратно към всички предложения