Промени в лихвените условия по отворени депозити на физически лица от 10 април 2017 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                                                                           

Бихме искали да ви информираме, че считано от 10 април 2017г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по отворени депозити на индивидуални клиенти. За съществуващи отворени депозити, открити преди тази дата, промяната влиза в сила, считано от 10  юни 2017г.

• Отворен депозит      

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

0.01%

 0.02% 0.04% 0.06%

EUR

0.01%

 0.02% 0.04% 0.06%

USD

0.01%

 0.02% 0.03% 0.04%

        

Праговете до 3000 лева и респективно 1500 валутни единици, ще се олихвяват с 0.00% за всички валути.