Уведомление за въвеждане на такса за съхранение на парични средства, приложима за бизнес клиенти на банката

01.06.2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че с решение на Управителния съвет на банката, считано от 01.06.2018 г., се въвежда такса за съхранение на парични средства в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ АД.

Таксата за съхранение на парични средства e приложима спрямо клиентите на банката (юридически лица и еднолични търговци), поддържащи обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева и евро, надвишаващи обявения в Тарифата размер, както следва:

  • Обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева  и евро на клиент до 999 999 .99 лева – без такса;
  • Обща дневна наличност по всички разплащателни сметки в лева и евро на клиент над 1 000 000 лева – 0.4% годишно;

Таксата се начислява за дните на превишение на съответния обявен в Тарифата размер (на дневна база) и се удържа на месечна база до 10-то число на всеки календарен месец за изтеклия предходен календарен месец. Средствата по сметки в евро ще бъдат преизчислявани в лева на дневна база по фиксинг на БНБ за съответната ден.

Таксата не е приложима за сметки на бюджетни организации, ЧСИ, ESCROW, дарителски, набирателни, ликвидационни, акредитивни сметки и сметки, съхраняващи средства на трети страни.

Екипът на ОББ