ОББ Глобал Фарм Инвест

Кратко описание

Средствата на ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” е фонд фокусиран предимно в акции на водещи компании, опериращи в сектора здравеопазване и най-вече във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.

Тип фонд:Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус:

Дялови ценни книжа на компании опериращи в сектора здравеопазване,
основно във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура

Старт на публично предлагане:31.05.2010
Минимална инвестиция:100 лв.
Валута:Български лев (BGN)
Банка депозитар:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

Такси на инвеститора
Такса емитиране2%
Такса обратно изкупуваненяма
Разход за управление3.00%

ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” е подходящ за инвеститори, които, с цел постигане на висока доходност, са склонни да поемат риска от по-честа променливост в цената на един дял, предвид инвестирането във високорискови активи.

Инвестиционни цели

За постигане на основните цели на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" и при управлението на риска Управляващото дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла (hedging) от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси, форуърди, опции, суапи и други деривати.

Средствата на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" ще се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, опериращи в сектора здравеопазване, основно във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в рамките на горепосочените ограничения.

Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест", се формира предимно от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест", от получени дивиденти и в по-малка степен – от лихви от дългови ценнни книжа, от банкови депозити и др.

Изборът на инвестиционни инструменти се основава на фундаментален и технически анализ, като преимуществено се подбират книжа, с висок потенциал за растеж на пазарните им цени и реализиране на капиталови печалби.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност Управляващото дружество може да осъществява за сметка на ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения