KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 09/12/2022 15:45:07

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.88260
1.88050
Курс купува
1.81600
1.82100
Фиксинг на БНБ
1.85933
Касов
Безкасов
Курс продава
2.30390
2.29890
Курс купува
2.22900
2.23400
Фиксинг на БНБ
2.26742
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02090
2.01590
Курс купува
1.94800
1.95300
Фиксинг на БНБ
1.97778
EN

Условия на промоционална кампания за дебитни карти VISA Debit с издател „Обединена българска банка“ АД

 

 1. Периодът на настоящата промоционална кампания започва в 00:01 часа на 01.03.2021 г. и изтича в 23:59 часа на 31.12.2021 г. Кампанията се организира и провежда от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б,  („Организатор“ или „Банката“).

 

2. В Кампанията имат право да участват картодържатели - физически лица, клиенти на „ОРГАНИЗАТОРА“, притежаващи качеството „потребители“ по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи („Картодържатели“), които за периода на кампанията имат сключен договор с Банката за издаване на дебитна карта VISA Debit, („Карти“).

Издадени корпоративни и/или бизнес карти не се включват в настоящата кампания.

 

3. Картодържател, който в рамките на периода на кампанията извърши поне пет трансакции с Карта за безкасово плащане на стоки и услуги на ПОС терминал и/или тегления на АТМ на минимална стойност 10 (десет) лева всяка в рамките на един месец, получава право на участие в томбола за разпределение на парични награди, описани в т. 4 по-долу за съответния месец. Всеки Картодържател има право на една парична награда месечно.

Броят на участията за теглене на награда в месечна томбола е равен на броя трансакции на минимална стойност 10 лева, извършени с дебитната карта на ОББ през съответния месец, за който се теглят печелившите.

Печелившите участници имат право да участват в томболите за всеки следващ месец в периода на Кампанията, ако изпълнят условието по настоящата точка за съответния месец, за който се разиграва томболата. От обхвата на трансакциите са изключени трансакции за погасяване на задължения/прехвърляне на парични средства към друг платежен инструмент.

 

4. За периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 50 /петдесет/ парични награди за всеки месец от кампанията, на стойност 100 /сто/ лева всяка, като печелившите Картодържатели ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в присъствието на специална комисия. Тегленията за съответния месец ще се провеждат в месеца, следващ месеца на датата на трансакциите, с които съответният Картодържател е добил право на участие в томболата.

 

5. Банката ще уведоми печелившите Картодържатели чрез телефонен номер за контакт, предоставен от тях на Банката. Наградата се превежда  по левова разплащателна сметка в Банката, с титуляр Картодържателя, в срок от 15 работни дни, считано от деня на тегленето.  

 

6. Банката декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите награди по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

 

7. Печеливш Картодържател, определен съгласно настоящите условия, има право да се откаже от наградата си. В този и в случай че паричната награда е спечелена от Картодържател, който е подал неточни или непълни данни, или не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред Картодържател, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда за съответния месец.

 

8. Банката може да изисква участие в публични изяви от страна на победителите.

 

9. С участието си в промоционалната кампания, всички Картодържатели изрично са уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от лични им данни (име, телефон и номер на карта) да бъдат обработвани от Банката за целите на организиране и провеждане на кампанията и за участие в томболата. Картодържателите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни на клиенти на ОББ АД, наличен на интернет сайта на Банката www.ubb.bg и www.uwin.bg, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Банката предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

 

10. Банката обработва предоставените от Картодържателите ограничен набор от лични данни за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях. В случай на получаване на награда, предоставените лични данни три имена, могат и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Банката след получаване на изрично съгласие от тяхна страна. Банката се задължава при събиране, обработване и съхраняване на личните данни на Картодържателите стриктно да спазва изискванията на действащото европейско и национално законодателство.

 

11. Всеки Картодържател може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

 

12. Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.

 

13. Решението на Банката за определяне на печелившите картодържатели е окончателно.

 

14. Банката е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране и протичане.

15. Настоящите условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес www.ubb.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

16. Банката си запазва правото да допълва или променя настоящите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: www.ubb.bg

 

17. Банката има право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на настоящите условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

18. Служители на Банката и дъщерни компании, или всяко лице, професионално ангажирано с промоционалната кампания, нямат право на участие.

 

19. Настоящите Условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалните спорове относно провеждането на кампанията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.