Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 9 май 2016 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                                                                                                                     

Бихме искали да ви информираме, че считано от 9 май 2016 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти. За съществуващи сметки, открити преди тази дата, промяната влиза в сила, считано от 9 юли 2016г.

  • Отворен депозит                                                                               

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

EUR

0.05%

0.07%

0.10%

0.15%

USD

0.03%

0.05%

0.07%

0.10%

  •  Сметки „Комфорт” и „Привилегия”                                      

Дневно салдо

до 500.00 BGN

0.40%

от 500.01 до 1000.00 BGN

0.30%

над 1000.01 BGN

0.20%

  • Сметки „Активност”    

 

Открита в клон

Открита през Е-банкиране

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

                  0.10%

             0.20%

Над 2 500 

0.40%

0.30%

0.20%

 0.50%

0.40%

0.30%