Уведомление за преустановяване на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на SOFIBOR и произтичащи от тях промени за бизнес клиенти

27.06.2018

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, от 01.07.2018 г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочния индекс   SOFIBOR.

В тази връзка и в изпълнение на приетите изменения в  Закона за кредитните институции в Обединена българска банка е приет „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“, който се прилага пряко в случай, че ползваните до момента за изчисляване на плаващ или референтен лихвен процент по договори за кредит (Sofibor/Euribor/Libor и др.) бъдат отменени или съществено променени.

Считано от 01.07.2018 г. по всички нови договори за кредит в лева на бизнес клиенти, включително овърдрафти и кредитни линии с плаващ лихвен процент, ОББ ще прилага годишен лихвен процент, определен на база референтен лихвен процент (РЛП) на Обединена Българска банка плюс фиксирана надбавка. 

За договори за кредити на бизнес клиенти в лева (в т.ч. овърдрафти, кредитни линии и банкови гаранции), сключени преди 01.07.2018 г., за които общият размер на лихвения процент е определен на база едномесечен/ тримесечен/ шестмесечен/ деветмесечен / годишен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка, банката ще фиксира за преходен период от три месеца (до 30.09.2018г. вкл.) променливия компонент на лихвения процент към последната приложена стойност по договорите за кредит. В рамките на този преходен период ще се запази общият размер на лихвата като абсолютна стойност, съгласно последната приета от банката стойност за SOFIBOR преди датата на официалното прекратяване на изготвянето и поддържането му, която е приложима към съответния договор, но не по-малка от размера на фиксираната надбавка или от заложения минимум по конкретния договор.

След изтичане на този преходен период, считано от 01.10.2018 г. във връзка с приложението на „План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“,  банката ще прилага пряко за всички договори за кредит на бизнес клиенти, включително овърдрафти, кредитни линии и банкови гаранции, Референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ за лева+ договорената фиксирана надбавка. Всички други условия изрично посочени в  договора остават в сила.


По-подробна информация за методиката и формулата за изчисляване на Референтния Лихвен процент за лева на ОББ можете да намерите тук.

При промени по договора за кредит във връзка с гореизложеното ще бъдете уведомени по реда, предвиден в действащото законодателство и в конкретния договор.

Екипът на ОББ