Уведомление за преустановяване на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на SOFIBOR и произтичащи от тях промени за клиенти - физически лица

26.06.2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, от 01.07.2018г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочния индекс  SOFIBOR. В тази връзка са приети изменения в Закон за кредитните институции, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закон за потребителския кредит.

С оглед новите изисквания, в Обединена българска банка е приет План за действие на ОББ при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“, който се прилага пряко в случай, че ползваните до момента за изчисление на референтен лихвен процент по договори за кредит бенчмаркове (Sofibor и др.) бъдат отменени или съществено променени.

Съгласно горепосочения план за действие, след преустановяване изчисляването и публикуването на SOFIBOR от БНБ, по всички договори за кредит в лева, сключени с физически лица, по които този индекс се използва за референтен лихвен процент, независимо от теглото му при изчисляването, за период от три месеца (до 30.09.2018г. вкл.) – гратисен период се запазва общия размер на лихвата, договорена с клиента като абсолютна стойност, съгласно последната публикувана и приета от банката стойност за индекса, прилагана по договорите за кредит към датата на официалното прекратяване на изготвянето и поддържането му, която е приложима към съответния договор и методика.

След изтичане на гратисния период, във връзка с Приложението на Плана, считано от 01.10.2018г., ОББ ще прилага пряко за всички договори * Референтен Лихвен Процент (РЛП) + договорената фиксирана надбавка. РЛП на Банката е определен съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент на ОББ АД за кредити на физически лица, в сила от 17.04.2018г.

Методиката е публикувана на уеб сайта на ОББ www.ubb.bg , където може да намерите по-подробна информация за индикаторите и формулата за изчисляване на референтния лихвен процент на ОББ, като в частта „Обща информация“ – за действията по замяна на Sofibor с нов РЛП.

При промяна в погасителния план или други промени във връзка с гореизложеното, ще бъдете уведомени по реда, предвиден в действащото законодателство и в конкретния договор.

*За договори за ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент за определен период от усвояването и плаващ лихвен процент за останалия период на действие на договора, в случай, че до 01.10.2018г. периодът с фиксиран лихвен процент не е изтекъл, замяната на плаващия лихвен процент с новия РЛП се извършва след изтичане на предвидения фиксиран период от усвояване на кредита, на база актуалната стойност на РЛП, изчислена, съобразно методиката, и приета от Банката към 1-ви март / респ. 1-ви септември за годината на преминаване към плаващ лихвен процент.

За договорите за кредит, за които периодът с фиксиран лихвен процент изтича през гратисния период,  плаващият лихвен процент се изчислява съгласно последната публикувана и приета от Банката стойност за Sofibor, която е приложима към съответния договор и методика + договорената надбавка. Считано от 01.10. ще се прилага пряко Референтен Лихвен Процент (РЛП) на ОББ + договорената фиксирана надбавка.

С уважение,

Екипът на ОББ