ОББ увеличи нетните си доходи преди провизии за 2015 с 10.4% на годишна база до 199.9 млн. лева

21.06.2016 г.

Банката отчита нетна печалба в размер на 48.9 милиона лева, като за поредна година запазва водещата си позиция в сектора с висока капиталова адекватност и добра ликвидност

Собственият капитал на Банката към края на 2015 година, възлизащ на 1.2 млрд. лева, нараства с 5.0% спрямо 2014 година, а общата капиталова адекватност към края на отчетената година е 28.2%.

Стилиян Вътев – Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите на банката: „Изминалата 2015-а e поредната година, в която, независимо от неособено благоприятната за банкиране среда у нас и особено негативните събития в съседна Гърция през първата половина на годината, ОББ доказа своята устойчивост и запази основните си приоритети – стабилна капиталова позиция, положителни финансови резултати, възходящо конкурентно присъствие на банковия пазар.

За доброто развитие на ОББ говорят не само резултатите ни за миналата година, но и тези, постигнати за първите пет месеца на настоящата, които са едни от най-добрите за системата.

През настоящата 2016 година продължаваме усилията си за поддържане на активен и конкурентен банков бизнес и стабилна пазарна позиция, но наред с това се фокусираме върху вътрешната оптимизация на процесите и организацията и особено върху качеството на обслужване на клиентите. На тези неща наблягаме изключително отговорно и сериозно, защото сме убедени, че това ще бъде основното ни конкурентно предимство през следващите години.“

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2015 – 31.12.2015 и преизбра Теодор Маринов за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.

За одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Банката за 2016, по препоръка на Одитния комитет, бе избрано одиторското предприятие „Делойт Одит“ ООД.

Бе гласуван и нов мандат от три години на двама от членовете на Одитния комитет на Банката – Динко Йорданов и Бойка Брезоева.

Основни финансови резултати на ОББ към 31.12.2015:

  • Печалба преди провизии: 199.9 млн. лева
  • Печалба преди данъци: 54.1 млн. лева
  • Провизии: 145.8 млн. лева
  • Нетна печалба: 48.9 млн. лева (индивидуална основа) и 51.2 млн. лева (консолидирана основа)
  • Възвращаемост на активите (ROA): 0.9 %
  • Възвращаемост на капитала (ROЕ): 4.8 %
  • Капиталова адекватност: 28.2 %
  • Капиталова адекватност от първи ред: 26.1 %