Обединена българска банка АД продава употребявани автомобили

12.03.2016 г.

На 29.03.2016 г. от 09:30 часа в сградата на ОББ  в гр. София, бул.“Кн.Мария Луиза“ №70, ет.2, ще се проведе търг с явно наддаване съгласно „Правила за дълготрайни активи, собственост на ОББ АД”, за продажба на 8 броя употребявани автомобили, собственост на банката, както следва:

 

Марка/Модел

Рег. №

Дата на първа регистрация

Пробег, км

Цена

1. 

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 1981НР

2009

217 370 км

15300 лева (без ДДС)

2. 

„Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик

СА 6463НР

2009

171 390 км

15300 лева (без ДДС)

3.

„Опел Вектра“

СА7408НС

2009

480 501 км

5670 лева (без ДДС)

4.

„Опел Вектра“

СА7409НС

2009

303 817 км

6066 лева (без ДДС)

5.

„Опел Вектра“

СА5470КР

2009

317 351 км

5535 лева (без ДДС)

6.

„Опел Вектра“

СА5471КР

2008

303 480 км

5688 лева (без ДДС)

7.

„Опел Астра“

СА5469КР

2007

116 792 км

4878 лева (без ДДС)

8.

„Опел Зафира“

СА5466КР

2006

352 137 км

5679 лева (без ДДС)

Оглед на автомобилите може да бъде извършван между 9:00 и 17:00 ч., всеки работен ден до 28.03.2016 г. включително, на следния адрес: гара Искър, ул.“5006“ № 2 – клон на „ОББ“АД. Лица за контакти във връзка с огледите на автомобилите и за допълнителна информация:

        Илчо Шишков тел. 02 /811 31 90, GSM 0887 319 986.

Задатък (капаро) за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства, се внася по банкова сметка BG18UBBS80021025500230 във всеки клон на ОББ АД, най-късно до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга/28.03.2016 г./.

Внесените задатъци за участие в търга се връщат на участниците въз основа на писмена молба до Дирекция „Финансов контрол” на ОББ, съгласувана с председателя на Комисията.

Продажбата ще бъде с наддавателен лист и с определена стъпка от 100 лева.

До търга се допускат за участие само кандидати, представили документ за самоличност и вносна бележка за внесения задатък, на която е описан автомобилът, за който се кандидатства. Провеждането на търга за всеки от автомобилите става по реда на обявяването им по-горе, като на мястото на провеждане се поканват да присъстват само кандидатите за конкретния автомобил. При участие на пълномощник е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Обявеният за купувач следва да внесе сумата на крайната цена в 7-дневен срок от приключване на продажбата. Ако не стори това, внесеният от него задатък не се връща и Комисията поканва следващия по ред кандидат, направил валидно предложение и неизтеглил задатъка си, да закупи автомобила.  

Обявените цени са без ДДС, което се дължи от купувача. Всички разходи по прехвърлянето са за сметка на купувача.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване  по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.