Обединена българска банка АД продава употребявани автомобили

08.07.2015 г.

На 03.08.2015 г. от 09:00 часа в сградата на ОББ в гр. София, бул. Кн. Мария Луиза № 70, зала ет. 2, ще се проведе търг с явно наддаване съгласно „Правила за дълготрайни активи, собственост на ОББ АД”, за продажба на 2 броя употребявани автомобили, собственост на банката, както следва:

1.  „Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик - рег. № СА1981НР, год. на производство 2009, пробег от 217 370 км. Цена 24 758 лева (без ДДС)

2.  „Мерцедес“, модел Е 350 4 Матик - рег. № СА6463НР, год. на производство 2009, пробег от 171 390км. Цена 25 527 лева (без ДДС)

Оглед на автомобилите може да бъде извършван между 9:00 и 17:00 ч., всеки работен ден до 31.07.2015 г. включително на следния адрес: гр.София, ул.“Веслец“ № 67 / гаража на ОББ /. Лица за контакти във връзка с огледите на автомобилите и за допълнителна информация:

Илчо Шишков тел. 02 /811 31 90, GSM 0887 319 986 и Петко ЧаушевGSM 0882882270

Задатък (капаро) за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства, се внася по банкова сметка BG18UBBS80021025500230 във всеки клон на ОББ АД, най-късно до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на провеждане на търга (31.07.2015 г.).

Внесените задатъци за участие в търга се връщат на участниците въз основа на писмена молба до Дирекция „Финансов контрол” на ОББ, съгласувана с председателя на Комисията.

Продажбата ще бъде с наддавателен лист и с определена стъпка от 100 лева

До търга се допускат за участие само кандидати, представили документ за самоличност и вносна бележка за внесения задатък, на която е описан автомобилът, за който се кандидатства. Провеждането на търга за всеки от автомобилите става по реда на обявяването им по-горе, като на мястото на провеждане се поканват да присъстват само кандидатите за конкретния автомобил. При участие на пълномощник е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно.

За купувач се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена.

Обявеният за купувач следва да внесе сумата на крайната цена в 7-дневен срок от приключване на продажбата. Ако не стори това, внесеният от него задатък не се връща и Комисията поканва следващия по ред кандидат, направил валидно предложение и неизтеглил задатъка си, да закупи автомобила.  

Обявените цени са без ДДС, което се дължи от купувача. Всички разходи по прехвърлянето са за сметка на купувача. 

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.