ОББ отчита нетна печалба за 2014 в размер на 76,3 милиона лева

22.07.2015 г.

Банката увеличава печалбата си 4,5 пъти спрямо 2013 г. и остава на водещата позиция в сектора, с висока капиталова адекватност и добра ликвидност.

Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка (ОББ) одобри решение печалбата за 2014 година (след провизии и облагане с данъци) в размер на 76 285 768 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 884 434 лева да бъде разпределена в резерв „Неразпределени печалби“.

Собственият капитал на ОББ към края на 2014 година възлиза на 1,165 млн. лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от 27,4 на сто, или с над 13,9 пункта над регулаторното ниво, изисквано от Българската народна банка. 

Стилиян Вътев, председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор: „Считам, че 2014 е годината, в която успяхме да докажем убедително и пред всички, че обещаният бърз прелом след кризисните години е налице и Банката бързо възвръща водещите си позиции в българския банков сектор и националната икономика. Успоредно с това отчетите ни недвусмислено показват, че вече втора година ОББ е финансово изцяло независима от банката майка - Националната банка на Гърция (National Bank of Greece) и определя поведението си на българския пазар като всички останали български банки, независимо от кризисната ситуация в съседна Гърция.

Резултатите ни за първото полугодие на тази година ясно доказват, че продължаваме развитието си с още по-висока скорост напред.“

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2014 - 31.12.2014 г. и преизбра с нов мандат от три години Стилиян Вътев, Радка Тончева и Константинос Братос за членове на Съвета на директорите.

Общото събрание, по препоръка на Одитния комитет на ОББ, избра одиторското предприятие „Делойт Одит“ ООД за проверка и заверка на финансов отчет на Банката за 2015 година.