ОББ използва 100% зелена електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО

26.07.2018

Целта на банката е да намали двойно въглеродните си емисии за 15 години

Обединена българска банка (OББ) получи Удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО. Документът доказва, че 100% от електроенергията, доставяна във всички обекти на ОББ, обслужвани от енергийното дружество, е произведена от възобновяеми източници. Удостоверението беше официално връчено на Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси на ОББ, от Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО, Енергийни Услуги.

„Устойчивото и отговорно поведение към обществото и околната среда е в основите на цялостната политика за корпоративна социална отговорност на ОББ. Банката непрекъснато инвестира в използването и насърчаването на развитието на технологии, щадящи околната среда. Още от края на 2016 г. ОББ е сертифицирана с ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда. Във всички наши обекти отпадъците се събират и разделно, а новата сграда, в която се помещава централата на банката, както и в офисите в страната, се използват енергийно ефективни технологии. Закупуването на зелена енергия от Енерго-Про е естествено продължение на един цялостен процес", заяви Теодор Маринов при получаването на сертификата. 

Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър.

За периода 2015-2017 г. ОББ е намалила своя въглероден отпечатък с 34%, като през 2015 г. е произвела 16 880 тона CO2, докато през 2017 г. количеството на CO2 вече е 10 991 тона. Целта на банката е до 2030 г. да намали въглеродниите емисии, които произвежда с 50% спрямо базовата 2015 г.

Отговорността към околната среда за ОББ означава не само да се намали екологичния отпечатък от дейността ѝ, но и да предлага на клиентите си продукти и услуги, които ще им позволят да намалят вредното въздействие от тяхната дейност върху околната среда или да поощрят използването на екологично чисти продукти, технологии и източници на енергия.