KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 07/06/2023 17:00:24

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86300
1.86000
Курс купува
1.77900
1.78000
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33900
2.33400
Курс купува
2.21400
2.21800
Фиксинг на БНБ
2.27501
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05600
2.05400
Курс купува
1.96200
1.96400
Фиксинг на БНБ
2.01549
EN

КВС Груп: Солидният резултат за четвъртото тримесечие от 399 млн. евро допринесе за годишна печалба от 2.6 млрд. евро

date

26 февруари 2018

На фона на продължаващото икономическо развитие, умерен ръст на инфлацията, по-силно евро и ниските лихвени проценти, KBC отчита нетна печалба от 399 млн. евро за четвъртото тримесечие на 2017 г. Разглежданото тримесечие беше повлияно от еднократен отрицателен ефект в размер на 211 млн. евро авансово плащане поради реформата при корпоративното данъчно облагане в Белгия. Без този еднократен ефект, нетният резултат достига 610 млн. евро за четвъртото тримесечие на 2017 г. При основните ни дейности отново има добро представяне – разходите остават под контрол и качеството на активите продължава да е добро, както се вижда от освободените провизии за кредитни загуби. Като се добави резултатът за четвъртото тримесечие към резултатите за първите три тримесечия на годината, нетният резултат за цялата година става 2 575 млн. евро, което е с 6% повече спрямо 2 427 млн. евро, отчетени за 2016 г. Ликвидната позиция на Групата се запазва силна, като солидната позиция на платежоспособност на KBC намира отражение в Коефициента на базовия собствен капитал (според пълните изисквания на регламента) в размер на 16.3% към края на 2017 г.

 “Отчитаме нетна печалба от 399 млн. евро през четвъртото тримесечие на 2017 г.. Резултатът е повлиян от еднократния отрицателен ефект в размер на 211 млн. евро поради реформата при корпоративното данъчно облагане в Белгия (което за в бъдеще ще има повтарящ се позитивен ефект върху подоходните данъци на белгийските дружества). Ако се изключи този еднократен разход, нетният ни резултат достигна  доброто ниво от 610 млн. евро. За това допринесе ръстът на приходите от такси и комисиони, високото ниво на приходите, генерирани от дилинг дейността, както и освободените обезценки, но крайният резултат бе повлиян и от типичното увеличение на разходите в края на годината. В комбинация с 630 млн. евро, отчетени през първото тримесечие, изключително високия резултат от 855 млн. евро през второто тримесечие и 691 млн. евро през третото тримесечие, общият нетен резултат за цялата 2017 г. достига отличното ниво от 2 575 млн. евро, което е с 6% повече спрямо резултата за 2016 г.“, коментира Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на Групата KBC.

Финансови акценти за четвъртото тримесечие на 2017 г.

 • Както банковият, така и застрахователният франчайз на нашите основни пазари продължиха доброто си представяне, като наскоро придобитите български компании ОББ и Интерлийз допринесоха с 13 млн. евро към нетния резултат на Групата.
 • При кредитирането отбелязваме ръст от 1% спрямо предходното тримесечие и 5% спрямо предходната година, като във всички бизнес звена се отчита ръст спрямо предходната година. Депозитите от нашите клиенти се увеличиха с 2% спрямо предходното тримесечие и с 8% спрямо предходната година, като ръстът е във всички бизнес сегменти. От увеличението на обема спрямо предходната година, 1 процентен пункт (при кредитирането) и 2 процентни пункта (при депозитите) се дължат на включването на цифрите за ОББ и Интерлийз.
 • Като се изключи ефекта от дилинг дейността, нетният приход от лихви като цяло се стабилизира спрямо предходното тримесечие и се увеличава с 1.5% спрямо предходната година. Ефектът от задържащата се ниска доходност от реинвестиции и отрицателният натиск върху търговските маржове по кредитите беше смекчен от добрия ръст на кредитните обеми, по-ниските разходи за финансиране, положителния ефект от увеличенията на основния лихвен процент в Чехия(на годишна база) и положителния ефект от консолидацията на ОББ и Интерлийз.
 • В дейността по общо застраховане по-високите премийни приходи бяха неутрализирани от увеличените технически такси (през третото тримесечие бяха освободени значителни провизии) и от по-ниския резултат при презастраховането спрямо предходното тримесечие. За цялата 2017 г. техническите приходи от общо застраховане са с 12% повече от миналата година, в резултат на което комбинираният коефициент при общо застраховане за цялата 2017 г. достигна високо ниво от 88%. Продажбите на нашите животозастрахователни продукти се увеличиха с 45% спрямо предходното тримесечие и бяха с 13% по-високи спрямо последното тримесечие на 2016 г.
 • Нетният ни приход от такси и комисиони се запази на стабилно ниво,  увеличавайки се с 14% спрямо предходната година основно поради нашите дейности по управление на активи, по-високите такси при ценните книжа и включването на цифрите за ОББ и Интерлийз. Нивото на нетния приход от такси и комисиони е с 5% по-висок от сезонно по-ниската стойност за третото тримесечие.
 • Комбинирано, другите ни приходни пера се увеличиха с 13% спрямо предходното тримесечие, но намаляха с 20% спрямо предходната година. И в двата случая причината до голяма степен бяха променливите приходи от търговска дейност и от справедлива стойност и заделянето на допълнителни провизии в размер на 61.5 млн. евро, свързани с преглед в целия отрасъл на ипотеките с плаващ лихвен процент, отпуснати в Ирландия преди 2009 г.
 • Съотношението разходи/приходи за цялата 2017 г. достигна много добро ниво от 54% (спрямо 55% през 2016 г.). През четвъртото тримесечие на 2017 г. оперативните ни разходи (без данъците върху банките) бяха сезонно по-високи с 9% спрямо предходното тримесечие и с 5% спрямо предходната година.
 • През тримесечието имаше благоприятен ефект от освобождаването на провизии за кредитни загуби в размер на 30 млн. евро основно поради освободените провизии в размер на 52 млн. евро в Ирландия (в резултат на което освободените провизии възлизат на 215 млн. евро за цялата 2017 г.). Поради това кредитните ни разходи за цялата 2017 г. бяха на много благоприятното ниво от -0.06% (отрицателната цифра означава положителен ефект върху резултатите).
 • Нетният резултат беше негативно повлиян от еднократния предварителен отрицателен ефект от 211 млн. евро поради законови промени в корпоративното подоходно облагане в Белгия. За в бъдеще, обаче, това ще оказва повтарящ се позитивен ефект върху данъците върху приходите на белгийските дружества.
 • Ликвидната ни позиция остава силна, както и капиталовата база – с коефициент на базовия собствен капитал от 16.3% (според пълните изисквания на регламента, съгласно Датския компромис).

 

Анализ на периода от началото на годината до момента (финансова 2017 г.):

Нетният резултат за 2017 г. възлиза на 2 575 млн. евро, в сравнение с 2 427 млн. евро през 2016 г.

Забележка: резултатът за дванадесетте месеца на 2017 г. включва и нетния резултат от 27 млн. евро, генерирани от наскоро придобитите дружества в България ОББ и Интерлийз през периода от юли до декември включително.

Акценти (сравнение с финансовата 2016 г.):

 • Малко по-нисък нетен приход от лихви (-3%, достигащ 4 121 млн. евро), главно поради по-малкия принос на дилинг дейностите (което е напълно компенсирано от ръста в приходите от търговска дейност и от справедлива стойност) и от застраховките. Нетният приход от лихви, с изключение на ефекта от дилинг дейностите и приноса на ОББ/Интерлийз, се стабилизира. Обемът на депозитите се увеличава с 8%, а кредитирането отбелязва ръст от 5%. От ръста при този обем, около 1 процентен пункт (за кредитиране) и 2 процентни пункта (за депозити) се дължат на включването на ОББ/Интерлийз в цифрите за втората половина на годината. Нетният лихвен марж достига  1.85% за 2017 г. като цяло, което представлява спад в сравнение с 1.92%, отчетени през 2016 г.
 • По-голям принос на резултата от техническото застраховане (+46%, достигащ 640 млн. евро). Това се дължи на дейностите по общо застраховане, където приходите от премии и резултатът от презастраховането се повишават, а техническите такси остават стабилни (въпреки еднократното освобождаване на провизии в Белгия през третото тримесечие), както и на животозастраховането, което – наред с другото – също се повлиява благоприятно от освобождаването на провизии в Белгия. Комбинираният коефициент при общото застраховане за цялата 2017 г. остава на отличното ниво от 88%. Продажбите на застраховки “Живот” спадат с 11%, изцяло поради намаляване на продажбите на продукти с гарантирана лихва.
 • Значително по-висок нетен приход от такси и комисиони (+18%, достигащ 1 707 млн. евро), дължащ се главно на нашите услуги по управление на активи. В края на декември 2017 г., общите активи под управление възлизат на 219 млрд. евро, което представлява увеличение с 3% в сравнение с предходната година, главно поради положителното движение на цените.
 • По-високо ниво на всички други приходни пера, взети заедно (1 232 млн. евро). Това включва значително по-висок нетен резултат от финансови инструменти по справедлива стойност (+58%, достигащ 856 млн. евро), по-високи нетни реализирани печалби от налични за продажба активи (+5%, достигащ 199 млн. евро), малко по-ниско ниво на приходи от дивиденти (-18%, достигащ 63 млн. евро) и по-ниски други нетни приходи (-56%, достигащи 114 млн. евро), частично поради осчетоводяването на допълнителни провизии, свързани с преглед в целия отрасъл на ипотеките с плаващ лихвен процент, с произход Ирландия преди 2009 г. (възлизащи общо на 116 млн. евро).
 • Нашето съотношение разходи/приходи за цялата 2017 г. се подобрява на много доброто ниво от 54% (спрямо 55% през 2016 г.). Оперативните разходи (изключвайки банковите данъци) се увеличават с 125 млн. евро (3,5%) на годишна база. Взимайки предвид удвояването на инвестициите в дигитализация чрез оперативни разходи (от приблизително 125 млн. евро за цялата 2016 г. до приблизително 250 млн. евро за цялата 2017 г.) и 40 млн. евро, произтичащи от включването на ОББ/Интерлийз, това доказва ясно, че разходите са твърдо под контрол.
 • Много по-ниски разходи за обезценки по  кредитни загуби (от нетно добавяне на 126 млн. евро през 2016 г. до нетно освобождаване на 87 млн. евро през 2017 г.), главно поради значително освобождаване на обезценки в Ирландия. В резултат на това, коефициентът на кредитните разходи за цялата Група остава на отличното ниво от -0.06% (отрицателната цифра показва положителен ефект върху резултатите).
 • Разпределението на нетния резултат за 2017 г. е, както следва: 1 575 млн. евро за бизнес звено Белгия (+10% върху цифрата за 2016 г.), 702 млн. евро за бизнес звено Чехия (+18%), 444 млн. евро за бизнес звено “Международни пазари” (+4%) и загуба от 146 млн. евро за Груповия център (спад с 118 млн. евро). Посоченият по-горе резултат за бизнес звено “Международни пазари” се разпределя на 167 млн. евро за Ирландия (-9%, главно поради допълнителните провизии за прегледа на ипотеките с плаващ лихвен процент), 146 млн. евро за Унгария (+13% върху цифрата за 2016 г.), 79 млн. евро за Словакия (-14%) и 50 млн. евро за България (+127%, поради включването в показателите на ОББ/Интерлийз от третото тримесечие на 2017 г.).
Обратно към всички новини