Комплексна оценка на БНБ

15.08.2016 г.

На 13 август 2016 г. Българската народна банка (БНБ) обяви резултатите от Комплексната оценка на всички банки, опериращи в България, която включваше Оценка на качеството на активите (AQR) и Стрес тест. Това уникално и комплексно упражнение имаше за цел да оцени обективно стабилността на всички български банки и тяхната устойчивост при неблагоприятни бъдещи допускания за влошаване на оперативната среда. БНБ осъществяваше надзор и координираше процеса, гарантирайки цялостното осигуряване на качеството.

Обединена българска банка (ОББ) показа много добри резултати и в двете направления – AQR и последващия Стрес тест, потвърждавайки солидната си капиталова позиция и издръжливия и стабилен баланс. В резултат на Оценката на качеството на активите коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) бе коригиран едва с 0.4% - от 26.1% на 25.7%, което е доста над минимално изисквания - 4.5%. При последвалия стрес тест така коригираният в резултат на AQR коефициент на капиталова адекватност от 25.7% се предвижда да се увеличи до 34.0% при базовия сценарий и до 25.8% при утежнения сценарий за 2018 г. Успешният резултат представлява потвърждение на благоразумния управленски подход на Обединена българска банка. ОББ – банка със силно разпознаваемо име и с дългогодишно утвърдени клиентски взаимоотношения, се ангажира да поддържа своята силна капиталова адекватност и в бъдеще.

Тази Комплексна оценка, безпрецедентна по обхват и дълбочина, разширява прозрачността в българската банкова система. Тя дава ясна индикация за стабилността на банковия сектор у нас и оправдава доверието на широката общественост в българските банки и техния регулатор – БНБ.