KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/07/2021 11:47:29

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.68220
1.67720
Курс купува
1.61270
1.61770
Фиксинг на БНБ
1.65650
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33350
2.32850
Курс купува
2.25850
2.26350
Фиксинг на БНБ
2.29841
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84950
1.84450
Курс купува
1.77660
1.78160
Фиксинг на БНБ
1.81062
EN

„Фонд за устойчиви градове” (ФУГ) обявява процедура за финансиране на проекти

date

09 януари 2019

„Фонд за устойчиви градове” (ФУГ) обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България. ФУГ обединява опита и експертизата на Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.

Фондът осигурява подкрепа на широк кръг допустими крайни получатели - общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и др. за реализацията на проекти за градска среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.

За да бъде един проект допустим за финансиране от Фонд за устойчиви градове, трябва да отговаря на следните основни изисквания:

1)      Заложените дейности по проекта да съответстват на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ или Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 - установява се от ФУГ на база на представената проектна идея;

2)      Териториалният обхват на проекта да е в рамките на зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) (с изключение на градски транспорт и ЕЕ на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, туризъм). Допустими са проекти извън зоните за въздействие при условие, че са заложени в ИПГВР в рамките на 20% от общия ресурс, и съдействат за подобряването на функционалните връзки.

3)      Проектът да генерира приходи за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда, но недостатъчно проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип – установява се от ФУГ на база на представен Бизнес план.

Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. лв., като 202 млн. лева представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, а 140,37 млн. лв. е съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и ФЛАГ. Ресурсът за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 млн. лв. са за регион Юг, като двата региона обхващат общо 22 допустими града за финансиране на градско развитие и енергийна ефективност и 14 области допустими за финансиране на проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г. Поканата за кандидатстване, образец на формуляра за кандидатстване и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на ФУГ: http://www.citiesfund.bg/

Обратно към всички новини