Успешно представяне на Обединена българска банка Взаимни Фондове

11.05.2011 г.

Обединена българска банка Премиум Акции и Обединена българска банка Балансиран Фонд с най-висока постигната доходност.

“Обединена българска банка Премиум Акции” и “Обединена българска банка Балансиран Фонд” оглавиха класациите в съответните рискови групи по постигната доходност от началото на годината и за последните 12 месеца.
 
Сред фондовете инвестиращи в акции на бълг. капиталов пазар “Обединена българска банка Премиум Акции” е с реализирана възвръщаемост от 16.42 % за първите четири месеца на 2011 г., а за последната една година тя е 21.50%. “Обединена българска банка Премиум Акции” е фонд, управляван от “Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД и е предназначен за инвеститори, които са склонни да поемат по-висок риск, но същевременно търсят възможности за по-голяма възвръщаемост на вложените средства.
 
“Обединена българска банка Премиум Акции има постигната доходност над 20% на годишна база при ръст на SOFIX от едва близо 5% благодарение на успешното преструктуриране на портфейла с насока към експортно ориентирани компании и такива зависещи от поскъпването на борсово търгуваните стоки”, коментира Александър Маджиров портфолио мениджър в Обединена българска банка Асет Мениджмънт.
 
Сред колективните схеми с балансиран профил отлични резултати показа и “Обединена българска банка Балансиран Фонд” с реализирана доходност от 9.22 % за четирите месеца на 2011 г., а за периода Април 2010 - Април 2011 г. е 13.52 на сто.
 
Над 1800 частни лица и фирми са вложителите във фондовете на „Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД към края на април т.г. Продуктите на дружеството могат да се намерят в клоновата мрежа на Обединена българска банка в цялата страна.

 

За “Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД

„Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД е лицензирано управляващо дружество, създадено през април 2004 година. Занимава се с управление на колективни инвестиционни схеми, управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации. Към момента дружеството управлява четири колективни инвестиционни схеми в лева -  две високорискови инвестиционни схеми – ДФ “Обединена българска банка Премиум Акции” и ДФ “Обединена българска банка Патримониум Земя”; инвестиционно дружество с балансиран портфейл “Обединена българска банка Балансиран Фонд” и ниско рисковия договорен фонд “Обединена българска банка Платинум Облигации”, както и две колективни инвестиционни схеми, деноминирани в евро, ДФ “Обединена българска банка Премиум Евро Акции” и ДФ “Обединена българска банка Платинум Евро Облигации”.
 
Може да се запознаете с Проспектите и Устава/ Правилата на Обединена българска банка Взаимни Фондове и да получите допълнителна информация в офиса на “ Обединена българска банка Асет Мениджмънт” АД, в клоновете на “Обединена българска банка” АД и на www.ubbam.bg; Тел.: 02/ 811 3761 - 67, 3775 - 78; Факс: 02/ 811 3769; e-mail: ubbam@ubb.bg
 
Предишни резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете/ акциите и доходите от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.

За допълнителна информация:
Стоянка Велева, Директор „Връзки с инвеститорите”, Обединена българска банка АМ – 811 37 64, veleva_s@ubb.bg