Сключени сделки на извънрегулиран пазар на 16 юли 2012 г.

16.07.2012 г.

Днес 16.07.2012 г. в 16 ч. и 35 м. се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 14 581 /четиринадесет хиляди петстотин осемдесет и една/ акции от емисия „ЗГММ” АД, ISIN – код BG11ZGPEAT15 на цена от 0.8 лв. за акция на обща стойност 11 664.80 лв./единадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 80 стотинки /