Пререгистрация на търговци в Търговски регистър

09.12.2011 г.

 

Уважаеми Клиенти,
Уведомяваме Ви, че съгласно §4, ал.1 от ПЗР на Закона за търговския регистър срокът за пререгистрация на търговци, клонове на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, в Търговския регистър изтича на 31.12.2011 г.
Във връзка с това следва да имате предвид, че съгласно §5 от ПЗР на Закона за търговския регистър, последиците от непререгистрацията са следните:
- Едноличните търговци и клонове на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока се считат заличени от 01.01.2012г.
-  Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока, се прекратява на 01.01.2012г.
- Търговските дружества и кооперации, които не са се пререгистрирали в срока:
-нямат право да осъществяват търговска дейност
- нямат право да предявяват искове и подават молби за образуване на изпълнителни производства;
- нямат право да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, включително и да извършват разпореждания по всички свои сметки, влогове и депозити, както и чрез каналите на електронното банкиране
- могат да се извършват преводи по сметките си единствено за погасяване на публични задължения и  да заплащат дължими суми към работниците и служителите си.
Съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър в §5, ал.2 всички извършени  след 01.01.2012 г. разпоредителни действия и сделки  с имущество на прекратените търговски дружества и кооперации са нищожни.
В тази връзка Банката ще изпълнява закона във връзка с недопускане на разпореждане със сметки, включително чрез електронно банкиране, от страна на търговци, които не са пререгистрирани в търговския регистър, освен за погасяване на публични задължения и за изплащане на дължими суми към работници и служители.