Община Пазарджик емитира втори транш по облигационната емисия

22.01.2010 г.

Община Пазарджик, на основание чл. 206, ал.6 от Търговския 3акон, обявява усвояването на втори транш от облигационния заем емитиран през месец май 2009 г.

Емисията е с ISIN код BG2100008098, максимален размер 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) евро, разпределени в 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми общински облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро и лихвени плащания в края на всеки 6-месечен период, със срок на облигационния заем от 120 месеца, считано от 20.05.2009 г., с падеж 20.05.2019 г.

Първият транш е усвоен при стартирането на емисията и е в размер на 3 075 000 (три милиона и седемдесет и пет хиляди) евро. Настоящият втори транш, в размер на 2 775 000 (два милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди) евро, е усвоен преди предвидената дата в Предложението за записване на емисия общински облигации от 27.04.2009 г.
 
Предложението разрешава предварително усвояване на парични средства от Община Пазарджик. Документът е актуализиран към датата на предлагането - 21.01.2010 г. Сумата от втория транш е успешно набрана и записана от мениджъра на облигационния заем „Обединена Българска Банка” АД.