Обединена българска банка отчита последната следкризисна година, като отчита загуба след заделяне на провизии в размер на 40.6 милиона лева

15.07.2013 г.
  •  Независимо от отчетената загуба капиталовата стабилност на банката остава висока
Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение загубата за 2012 (след провизии и облагане с данъци) в размер на 40,694,182 лева да бъде покрита от фонд „Резервен“, а неразпределената печалба от минали години в размер на 900 667 лева да бъде разпределена във  фонд “Резервен”.

Независимо от отчетената загуба, собственият капитал на Обединена българска банка към края на 2012 година възлиза на 1 млрд. и 70 млн. лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от близо 14 на сто, или с близо 2 пункта  пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите:  “Изминалата 2012 г.  бе третата поредна година след шоковата 2009-та, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор, в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж. И допълни, че “независимо от тези неблагоприятни условия Обединена българска банка все пак успя да демонстрира своите възможности за адекватно справяне с проблемите на кризата, доказвайки отново своята капиталова устойчивост, като запази традиционно силната и конкурентна позиция на българския банков пазар. През последните години основният ни фокус бе ефективна и целенасочена работа по проблемните кредити, съпроводени от максимално консервативна политика по провизиране, и възстановяване статуса на самофинансираща се институция посредством разрастване на депозитната база. Успешното изпълнение на тези две цели имаше значителна цена – спад на кредитния портфейл, известна загуба на пазарни позиции и влошаване на крайния финансов резултат. Отчената загуба на 2012 е закономерна и се дължи именно на значителния спад на кредитния порфейл и дохода от лихви, както и на значителния обем на заделените провизии за обезценка на проблемните кредити. Това, обаче, ни осигурява достатъчно добри условия да се концентрираме отново към много по-активна кредитна дейност през 2013 г. и следващите години бързо да възстановим традиционно водещата си позиция на българския банков пазар и високото ниво на крайните финансови резултати.“ 

Общото събрание освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2012 - 31.12.2012 г. и преизбра Теодор Валентинов Маринов за член на Съвета на директорите за срок от 3 години.