Обединена българска банка отчита нетна печалба за 2013 в размер на 17.03 милиона лева

28.07.2014 г.

Банката запазва водещата позиция в сектора, а капиталовата й стабилност остава висока.

 
Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка одобри решение печалбата за 2013 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 17 030 298 лева и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 886 018 лева да бъде разпределена за фонд “Резервен“.
 
Собственият капитал на Обединена българска банка към края на 2013 година възлиза на 1087.8 млн.  лева и осигурява равнище на капиталова адекватност от 14.81 на сто, или с над 2.8 пункта  над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.
 
Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, сподели с акционерите: „Независимо от отчетената скромна за възможностите на Обединена българска банка печалба, считам, че 2013-та беше първата следкризисна година, през която успяхме да обърнем тренда на кризисната стагнация и да дадем коренно нова посока в развитието на банката. А тя е - бързо възстановяване на нормалната кредитна активност и възвръщане на предишните пазарни позиции, заедно с постепенното възстановяване на високи нива на доходност на активите и капитала. Следвайки тази тенденция от началото на 2013 година, доказано влизаме с висока скорост в настоящата година, която очакваме да приключи с няколкократно по-високи финансови резултати от отчетната. Именно това ми дава основания от сега да твърдя, че в следващите няколко години Обединена българска банка спокойно може да постигне нормалните предкризисни нива на продуктивност и ефективност и да възстанови позициите си, не само на една от водещите банки в България, но и на една от най-добрите и полезни за обществото и икономиката институции в сектора.“
 
Общото събрание на акционерите освободи от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на банката за периода 1.01.2013 - 31.12.2013 г. и преизбра Анастасиос Лизос за член на Съвета на директорите за срок от 3 години.