Обединена българска банка отчита нетна печалба от 12 милиона лева за 2011 година

23.07.2012 г.

Общото събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2011 г. (след провизии и облагане с данъци) в размер на 11 874 607.11 лв. и наличната неразпределена печалба от минали години в размер на 898 699.14 лв. да бъде разпределена в съответствие с чл. 49 от Устава на банката, за фонд “Резервен”. 

Собственият капитал на Обединена българска банка възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Стилиян Вътев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор сподели с акционерите:

“Изминалата 2011 г. бе втората поред след шоковата 2009 година, през която основните предизвикателства пред българския банков сектор, в т. ч. и за Обединена българска банка, продължиха да бъдат трудната икономическа среда, увеличаващата се тежест на необслужваните кредити, слабата икономическа активност, липсата на достатъчно възможности и условия за банков растеж. И допълни, че “независимо от тези неблагоприятни условия Обединена българска банка успя отново да демонстрира своите възможности за адекватно справяне с проблемите на кризата, доказвайки отново своята капиталова устойчивост, запазвайки традиционно силната и конкурентна позиция на българския банков пазар. През годината основният фокус бе в преструктурирането и подобряването състоянието на проблемните експозиции и качеството на кредитния портфейл, както и да възстановим статуса си на самофинансираща се банка и да постигнем пълна финансова независимост спрямо банката-майка. Значителният спад на крайния финансов резултат бе именно цената, която платихме за успешното изпълнение на тези цели. Това, обаче ни осигурява достатъчно добри условия да се концентрираме отново към много по-активна кредитна дейност през 2012 г.и в следващите години бързо да възстановим традиционно високото ниво на печалба от предходните години.“

Общото събрание одобри промени в състава на Съвета на директорите, като освободи по тяхна молба г-н Антимос Томопулос, г-н Александрос Турколиас и г-н Агис Леопулос и избра нов член на СД – г-н Константинос Братос – Заместник Генерален мениджър на управление Международно на Групата на НБГ.