Обединена българска банка отчита 167.5 млн. лева печалба за 2006 г.

19.11.2009 г.

Общото събрание на акционерите отчита още една успешна година

Постигнатата брутна печалба за 2006 година на Обединена българска банка след провизии и преди облагане с данъци е в размер на 167.5 млн. лева. В сравнение с предходната 2005 година, банката е увеличила печалбата си с 59.7 млн. лева, отчитайки годишен ръст от над 55 процента.

Проведеното Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2006 година в размер на 142 602 882.04 леваи неразпределената печалба от преоценъчен резерв в резултат на продажба на дълготрайни активи в размер на 760 248.51 лева, да бъде разпределена във фонд “Резервен”. За трета поредна година основният акционер на банката – Националната банка на Гърция, не разпределя дивидент, реинвестирайки цялата печалба в капитала на банката, осигурявайки по този начин капиталова подкрепа за силен пазарен растеж на една от водещите банкови институции в България.

В условията на изключително динамична конкуренция и силни кредитни ограничения, Обединена българска банка успя да развие през 2006 пазарните си позиции, особено в банкирането на дребно, като в същото време постигна висока печалба и много добро равнище на финансова и оперативна ефективност. Банката задържа своята първа позиция в корпоративното банкиране в частния сектор и втора позиция при банкирането на дребно.

Ключовите фактори за тези постижения бяха агресивната политика в развитието на клоновата мрежа и алтернативните дистрибуторски канали, както и непрекъснатото предлагане на нови банкови продукти и услуги с бърз достъп до клиентите и високото качество на обслужване.

За 2006 постигнатата възвръщаемост на средногодишния капитал (ROАE) достига 27.8%, а възвръщаемостта на средногодишните активи (ROАА) 3.6 %, като по тези показатели Обединена българска банка се нарежда сред най-добрите финансови институции по международно приетите стандарти. Показателят за ефективност (съотношение разходи към приходи) от 39.3% отново доказва изключително високата финансова и оперативна ефективност на банката.

През 2006 Обединена българска банка стартира за първи път в България продажбата на интегрирани банково-застрахователни продукти (bankassurance) посредством създадените с нейно участие съвместни дружества за живото и общозастраховане заедно с най-голямата гръцка застрахователна компания Ethniki Insurance и световният застрахователен лидер American International Group.