Деривати и други финансови инструменти

Дирекция „Пазари и инвестиционно банкиране“ на Обединена българска банка извършва и предлага на своите клиенти сключване на: валутен суап, валутен форуърд, други дериватни и структурни продукти.

Видове финансови инструменти

Валутен суап
Суапови операции (swap) e размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс.
Суапът позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута, както и хеджиране на валутни експозиции, произтичащи от разлики във валутите от паричните потоци на бизнеса ви.

Валутен форуърд
Валутен форуърд е споразумение между Обединена българска банка и клиента, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т.нар. форуърд курс.
Това е юридически обвързващ договор за двете страни – Обединена българска банка и нейния клиент, – без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата.

Предимства:

  • елиминира несигурността от колебанията на валутния курс;
  • улеснява точното бюджетиране;
  • позволява на компанията да се концентрира върху своя основен бизнес, а не върху всекидневните колебания н авалутните курсове;
  • не обременява клиента с допълнителни разходи.

Недостатък
Клиентът има твърд ангажимент по форуърдния договор, който изключва възможността за приходи от положителни курсови разлики, ако на падежа пазарният курс е по-изгоден от форуърдния.

 

Условия

Минималната сума за посочените сделки и продукти варира в зависимост от инструмента.

Запознайте се с новата регулационна рамка в Европа EMIR в секция „Полезни документи“.

Свържете се с нас

Валутен суап - За повече информация ни се обадете на 028112440, 028112442 и 028112439, 028112449 или се свържете с нас на Markets@ubb.bg.

Валутен форуърд  - За повече информация ни се обадете на тел. 028112439, 028112442, 028112449, 028112440 или се свържете с нас на Markets@ubb.bg.

Други дериватни и структурни продукти - За обсъждане на различни възможности за хеджиране, спекулация, и/или намиране на правилното решение за финансовите нужди на вашия бизнес, ни потърсете на 028112442, 028112439, 028112449 и 028112440 или се свържете с нас на Markets@ubb.bg.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения