Деривати и други финансови инструменти

Дирекция „Трежъри“ на Обединена българска банка извършва и предлага на своите клиенти сключване на: валутен суап, лихвен суап, валутен форуърд, валутни опции, други дериватни и структурни продукти.

Видове финансови инструменти

Валутен суап
Суапови операции (swap) e размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс.
Суапът позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута, както и хеджиране на валутни експозиции, произтичащи от разлики във валутите от паричните потоци на бизнеса ви.

Лихвен суап
Това е инструмент за хеджиране на лихвен риск. Представлява споразумение между Обединена българска банка и клиента да разменят лихвените плащания по предварително договорена главница, като едното лихвено плащане е на базата на фиксиран лихвен процент, а другото – на базата на плаващ процент, обвързан със стойността на даден лихвен индекс.

Валутен форуърд
Валутен форуърд е споразумение между Обединена българска банка и клиента, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т.нар. форуърд курс.
Това е юридически обвързващ договор за двете страни – Обединена българска банка и нейния клиент, – без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата.

Предимства:

  • елиминира несигурността от колебанията на валутния курс;
  • улеснява точното бюджетиране;
  • позволява на компанията да се концентрира върху своя основен бизнес, а не върху всекидневните колебания н авалутните курсове;
  • не обременява клиента с допълнителни разходи.

Недостатък
Клиентът има твърд ангажимент по форуърдния договор, който изключва възможността за приходи от положителни курсови разлики, ако на падежа пазарният курс е по-изгоден от форуърдния.

Валутни опции
Купувачът на валутна опция придобива правото, но не и задължението, да купи или продаде базовата валута на предварително уговорен валутен курс (цена на упражняване) на определена дата (европейски тип опция) или всеки ден до настъпването на дадената бъдеща дата (американски тип опция).
Чрез покупката на валутна опция купувачът минимизира евентуалните си загуби при неблагоприятно движение на валутния курс до размера на платената премия (цената на опцията), като в същото време запазва възможността да спечели от благоприятно движение.

Предимства:

  • ограничен риск в размер на платената премия;
  • фиксирани максимални в бъдещето курсове, съответно плащания;
  • неограничен потенциал за печалба.

Недостатък
За да реализира тази стратегия, клиентът трябва да заплати опционната премия, т.е. цената на опцията.

Други дериватни и структурни продукти
Дирекция „Трежъри“ предоставя безплатно на клиентите на ОББ ежедневен бюлетин за актуалното състояние на националните и международни парични, валутни и капиталови пазари. Бюлетинът може да бъде открит всеки ден на адрес http://ubb.bg/reports/treasury
Банката запазва правото си да променя условията на горепосочените продукти и услуги съгласно пазарните обстоятелства, както и да договаря други условия по всяка отделна транзакция.

Условия

Минималната сума за посочените сделки и продукти варира в зависимост от инструмента.

Запознайте се с новата регулационна рамка в Европа EMIR в секция „Полезни документи“.

Свържете се с нас

Валутен суап - За повече информация ни се обадете на 028112440, 028112442 и 028112439, 028112449 или се свържете с нас на stefanov_va@ubb.bg, mays_k@ubb.bg, krasteva_b@ubb.bg.

Лихвен суап - За повече информация ни потърсете на 028112436 и 028112441.

Валутен форуърд и валутни опции - За повече информация ни се обадете на тел. 028112439, 028112442, 028112449, 028112440 или се свържете с нас на krasteva_b@ubb.bg, mays_k@ubb.bg, stefanov_va@ubb.bg.

Други дериватни и структурни продукти - За обсъждане на различни възможности за хеджиране, спекулация, и/или намиране на правилното решение за финансовите нужди на вашия бизнес, ни потърсете на 028112442, 028112439, 028112449 и 028112440 или се свържете с нас на  mays_k@ubb.bg, krasteva_b@ubb.bg и stefanov_va@ubb.bg.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения