Спестявания и инвестиционни продукти

Депозити


Депозит „На разположение“
Вашите средства са винаги „На разположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Стандартни срочни депозити
За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Срочен депозит 3х3
За клиенти, които целят да увеличат спестяванията в средносрочен период.

Отворен спестовен влог
Отворен влог Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Депозит Екстра
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход, като запазите свободата си.

ОББ Взаимни Фондове


ОББ Платинум Облигации
ДФ "ОББ Платинум Облигации" е консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар в България.

ОББ Платинум Евро Облигации
ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации" е консервативен фонд, инвестиращ предимно в корпоративни облигации, депозити, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, но деномирани в евро.

ОББ Балансиран Фонд
Основна цел на ДФ “ОББ Балансиран Фонд” е да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на дяловете на договорния фонд чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа.

ОББ Премиум Акции
ДФ “ОББ Премиум Акции” е фонд с фокус предимно в акции на български компании, търгувани на Българска фондова борса, които имат висок потенциал за растеж, но и имат изменения в цените си в краткосречен план.

ОББ Патримониум Земя
ДФ "ОББ Патримониум Земя" е единствен по рода си фонд насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб.

ОББ Глобал Фарм Инвест
Средствата на ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест” е фонд фокусиран предимно в акции на водещи компании, опериращи в сектора здравеопазване и най-вече във фармацевтичния отрасъл, биотехнологиите и сегмента медицинска апаратура.

ОББ Глобал Детски Фонд
ДФ "ОББ Глобал Детски Фонд" е първият по рода си фонд инвестиращ предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги свързани с отглеждането и грижата за децата.

ОББ Глобал Растеж
ДФ "ОББ Глобал Растеж" инвестира предимно в акции на водещи и динамично развиващи се компании, които реинвестират печалбите си в нови проекти. Очакванията за представяне и най-вече потенциал за растеж на тези компании е да надвишават средните стойности на пазарите.

ОББ Глобал Дивидент
ДФ "ОББ Глобал Дивидент" инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които регулярно изплащат дивидент на своите акционери, както и възможност за реализиране на капиталови печалби.

Инвестиции за всеки


Систематичен Инвестиционен План - СИП
Програмата включва спестовни планове, чрез които с минимални месечни вноски спестителите могат да постигнат желана сума, за да реализират мечтано пътуване, покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст, и различни други свои цели.

Инвестиционно-застрахователни продукти


Евробъдеще
ЕвроБъдеще е застраховка „Живот“, свързана с Инвестиционен фонд с периодични вноски, според финансовите ти възможности.

Евроинвест
ЕВРОИНВЕСТ е застраховка Живот, свързана с белгийския инвестиционен фонд SIVEK Global.