Вноски на банкомат

Удобен, лесен и сигурен начин за вноски в брой на 60 банкомата на ОББ в 31 града, по дебитни и кредитни карти, издадени от банката.

Описание на услугата

Какво представлява услугата „Вноска на банкомат“?

Възможност всички клиенти на Обединена българска банка да внасят пари в брой по своята дебитна или кредитна карта на определени банкомати при:
 • погасяване на задължения по кредитни карти;
 • погасяване на потребителски и ипотечни кредити по сметки с дебитни карти към тях;
 • захранване на разплащателни сметки с издадени дебитни карти към тях;
 • вноска на дневни обороти на търговски обекти по фирмена сметка с издадена карта по нея.
 
Какви са възможностите на услугата „Вноска на банкомат“?
 • Банкоматите приемат български банкноти с номинали от 5, 10, 20, 50 и 100 лева.
 • Едновременно могат да се поставят банкноти с различни номинали.
 • В зависимост от типа на банкомата могат да се депозират до 50 или 90 банкноти на транзакция. 
 
Отразяване на постъпилите средства.
 • Средствата, внесени по дебитни карти, постъпват по разплащателната сметка към картата, а вноските по кредитни карти се отразяват директно по кредитния лимит.
 • Отразяването по баланса на картата се извършва незабавно и депозираните средства увеличават разполагаемата наличност.
 • Счетоводно отразяване на вноската:
  В работното време на Банката се извършва веднага
  В извънработно време – в първия работен ден последващ трансакцията.
 • За всяка вноска се разпечатва разписка с данни за общо внесената сума и салдо след транзакцията.
 • Банката изпраща безплатно SMS съобщение, потвърждаващо извършената трансакция.
 • Вноски по карти с валутни сметки към тях се превалутират по касов курс на Банката в деня на осчетоводяването.
  При отказ от услугата:
 • Клиентът има възможност след подаване на банкнотите да се откаже от трансакцията, при което се връщат същите банкноти.

24-часова сигурност на трансакциите

Всички банкомати, приемащи вноски, са разположени на фасадите на банкови клонове, което гарантира на трансакциите допълнителна сигурност и 24-часово видеонаблюдение.

Какви са основните стъпки за извършване на „Вноска на банкомат“?

1. Изберете „Вноска по карта“ от основния екран на банкомата.
2. На екрана се показват приеманите банкноти.
3. Отделението за приемане на вноски се отваря и банкнотите се поставят по дължина и без прегъване.
4. Банкоматът приема за проверка банкнотите.
5. На екрана се изписва общата сума на депозираните банкноти, като са възможни три различни опции:
 • При избор на „Депозирай сумата“ вноската се приема и след въвеждане на ПИН наличността по картата се актуализира с внесената сума.
 • При избор на „Добави още банкноти“ отделението за приемане на вноски се отваря и могат да бъдат поставени допълнително банкноти. След поставянето на банкнотите, предназначени за вноска, се избира „Депозирай сумата“ за регистриране на вноската.
 • При избор на „Отказ“ поставените банкноти се връщат и транзакцията се прекратява.
6. На екрана на устройството се получава потвърждение за извършената транзакция. За всяка регистрирана вноска се разпечатва разписка, описваща общо внесената сума и наличността по картата след трансакцията.

Къде можете да внесете на банкомат?

За да откриете къде можете да се възползвате от услугата, използвайте нашата карта с клонове и банкомати, като изберете филтър „Вноска на банкомат“ –http://ubb.bg/offices.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения