Електронно банкиране

Осигурява Ви достъп до Вашите средства от всяка точка на света. Така удобно и бързо извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци, битови сметки и др.

Описание

Чрез Електронно банкиране, Обединена българска банка Ви осигурява онлайн достъп до Вашите средства от всяка точка на света. Услугата е предназначена за всички клиенти на Обединена българска банка – граждани и фирми. Чрез нея удобно и бързо имате възможност да извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци, битови сметки и др.
Електронно банкиране на Обединена българска банка Ви осигурява следните възможности:

Получавате справки:
 • Следите баланса по всички Ваши сметки в Обединена българска банка
 • Следите извлечението по всички Ваши сметки в Обединена българска банка с възможност за експорт на информацията във файл
 • Следите извлечението по Ваши кредитни карти
 • Получавате справка за задълженията Ви към Компаниите за комунални услуги и следите разплащанията по тези задължения
 • Получавате справка за всички ползвани от Вас банкови продукти като сметки, депозити, кредити, кредитни карти, овърдрафт по сметка, инвестиции в ценни книжа.

Извършвате банкови трансакции в реално време:
 • Извършвате преводи в лева и валута за страната и чужбина.
 • Нареждате преводи от и към бюджета.
 • Нареждате бюджетни преводи.
 • Инициирате и обработвате преводно нареждане за директен дебит.
 • Извършвате безкасова покупко-продажба на валута.
 • Извършвате плащане на битови сметки.
 • Откривате депозити.
 • Търгувате с ценни книжа.
 • Погасявате задължения по кредити и кредитни карти.
 • Плащате данъци и такси към общините.
 • Плащате е-фактури, издадени от eFactura.bg.
 • Регистрирате и заплащате битови сметки.
 • Нареждате плащания с бъдеща дата на изпълнение.
 • Импортирате файлове с пакети платежни документи.
 • Създавате списъци с контрагенти и шаблони на платежни документи.

Получавате финансова информация:
 • Централни валутни курсове.
 • Курс купува/продава на Обединена българска банка за основните валути.
 • Актуален списък на банките, участващи в БИСЕРА.

Какво техническо оборудване Ви е необходимо? Трябва да разполагате с:
 • Компютър с браузер Microsoft Internet Explorer 10 или по-висока версия или Mozilla Firefox 47 или по-висока версия.
 • Достъп до интернет със запазване на IP адрес в рамките на една сесия с Банката.
 • За активни операции освен описаното и Клиентски сертификат, издаден от Обединена българска банка, или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от лицензиран издател на удостоверителни услуги и одобрен за работа от Банката, който се инсталира във Вашия интернет браузър заедно с динамична парола от SMS, генерирана от U-code устройство или мобилно приложение U-code mobile.

Сигурност

При използване на сайта за Електронно банкиране, между Вашия компютър и Банката се изгражда защитена (шифрована) връзка.
Сигурността на Вашите средства и финансова информация са надеждно защитени с клиентски сертификат или КЕП (Квалифициран Електронен Подпис), статична и динамична парола на различни нива.

На първо място достъпът до Електронно банкиране се осъществява с уникален потребителски номер и парола за вход в системата. Те осигуряват достъп единствено за извършване на справки, без да е възможно да се извършват разплащания.

На второ място, за да бъдете успешно идентифицирани от Банката и да можете да извършвате разплащания, е необходимо да имате инсталиран цифров сертификат, издаден от Обединена българска банка или КЕП.

На трето място за допълнителна защита и повишаване на сигурността при достъп до извършване на разплащания в интернет банкиране е задължително използване и на динамична парола от SMS, генерирана от U-code устройство, или мобилно приложение U-code mobile.

Как да стана клиент?

Станете клиент на ОББ Електронно и Мобилно банкиране!

Регистрацията и ползването на Електронно и Мобилно банкиране е безплатно. За извършване на банкови транзакции се заплащат такси, по-ниски от тези в клоновете на Обединена българска банка, съгласно Тарифата за таксите и комисионите за индивидуални клиенти, достъпна от секция „Тарифи и общи условия“ (Пълен архив на тарифата можете да намерите на https://www.ubb.bg/rates).

Ако желаете да получавате финансова информация и да ползвате банкови услуги навсякъде и по всяко време по интернет, Ви предлагаме най-лесния и удобен начин да станете наш клиент.

Стъпка 1:

Запознайте се с актуалните Общи условия за платежни услуги на Обединена българска банка в секция „Тарифи и общи условия“. Пълен архив на общите условия можете да намерите на https://www.ubb.bg/terms/for-individual-clients.

Стъпка 2:

Регистрирайте се онлайн на адрес https://ebb.ubb.bg/ebankreg.

Стъпка 3:

Стартирайте страницата на електронно банкиране https://ebb.ubb.bg и влезте с имейл и парола за вход, зададени от Вас в стъпка 2.

Стъпка 4:

Подпишете Договора за електронно банкиране и Регистрационната карта без да посещавате банката.

Регистрацията и активирането на услугата могат да бъдат направени и в клон на Обединена българска банка.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения