Потребителски кредит „Енергийна ефективност“

Уважаеми клиенти

Информираме Ви, че новата програма „Енергийна ефективност за дома“  (REECL) от ОББ АД стартира, считано от 18.07.2016 г.

Предимства

Предимства на програмата „Енергийна ефективност в дома“ (REECL):

Кредит "Енергийна ефективност" за дома е възможност за домакинства или група от собственици от цялата страна да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредит и безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност за жилищата и намаляване на разходите за отопление или електричество. Кредитът се отпуска по програма за кредитиране на енергийно ефективност в дома на Европейската банка за развитие.

 

Безвъзмездна помощ, осигурена от Международен фонд „Козлодуй”:

 • 10% за кредит на ниво къща (еднофамилна или двуфамилна)

 •  20% за кредит на ниво блок*

   

  *Многофамилен блок е жилищна сграда с три или повече самостоятелни жилища.

За повече информация - http://reecl.org/

 

Продуктови параметри

Валута: Лева
Общ размер: от 500 до 20 000 лева
Срок:
 • за суми до 10 000 лв. – до 5 години;
 • за суми до 20 000 лв. – до 10 години.
Лихви:
 • за кредити на клиенти с превод на работна заплата – фиксирана лихва - 9.95%
 • за кредити на клиенти без превод на работна заплата – фиксирана лихва - 10.95%
 • такса за кандидатстване – 30 лв.;
 • такса кредитна оценка (еднократно от одобрената сума) – съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица;
 • такса за предсрочно погасяване на кредита - съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица;
 • възможност за активиране на живото-застрахователна програма

 

ГПР:

(1) При кредит от 20 000 лв. за срок от 120 месеца с фиксирана лихва10.95% – ГПР е 12.32% за целия период с включени такси. Месечнавноска: 274.93 лв. Общо дължима сума: 33 572.11 лв.(2) След изплащане на помощ в размер на 20% (в края на първиямесец от отпускането на кредита) главницата по кредита става 16 000лв. Запазва се общият срок от 120 месеца, съответно остатъчен срокот 119 месеца и месечната вноска става 220.97 лв., а общо дължиматасума – 26 872.77 лв.

Основни стъпки

 

Стъпка 1:

 1. Изберете желаното от Вас оборудване/материали/енергоспестяващо подобрение за сграда в ремонт или инвестиционен проект за нов дом с енергиен клас B+ или А
 2. Изберете доставчик
 3. Вземете оферта/проформа фактура с подробно описание на оборудването

Стъпка 2:

 1. Посетете банков клон на ОББ
 2. Попълнете молба-декларация за кредит по програмата „Енергийна ефективност“
 3. Приложете
  • За сгради в ремонт:
   • Ниво къща - оригиналната оферта/проформа фактура, издадена, подписана и подпечатана от фирмата-доставчик (търговеца) и проект/скица и КСС (количествено стойностна сметка)
   • Ниво блок - оферта от допустим доставчик, решение на общото събрание на собствениците, протокол за разпределение на разходите по етажни собственици, концептуален проект, на чиято основа е изготвена офертата.
  • За сгради в стреж:
   • Ниво къща и ниво блок - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики.

Стъпка 3:

 1. До 5 работни дни ние ще Ви отговорим 
  - дали сте одобрен за кредит 
  - дали избраното от Вас оборудване отговаря на изискванията на Програмата
 2. Времето за разглеждане и отговор на апликацията за кредит е 5 дни, единствено при условие, че всички документи са изрядно попълнени и фирмата доставчик е регистриран партньор на програмата REECL (на сайта на програмата http://reecl.org/доставчици-и-изпълнители/). В останалите случаи времето за разглеждане на кредити се увеличава пропорционално на необходимите корекции в документите, а при необходимост от регистрация на нов доставчик като партньор на програмата – в зависимост от времето, в което фирмата-доставчик ще се регистрира.
 3. При положителен отговор Вие получавате кредит „Енергийна ефективност“ и можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ след завършване на проект.
 4. В случай че избраното от Вас оборудване не отговаря на изискванията на Програмата, Вие можете: 
  - да промените своята първоначална оферта и да кандидатствате отново по проекта с оборудване, отговарящо на изискванията
  - да получите финансиране, съгласно стандартните условия за потребителски кредит за желаното от вас оборудване
  (В този случай няма да имате възможност впоследствие да кандидатствате и получите безвъзмездна помощ.)

 

Стъпка 4:

 1. Вземете образец от клон на ОББ
 2. Подайте „Искане за безвъзмездна помощ“
  • не по-късно от 4 месеца от датата на договора Ви за кредит
  • друг срок определен от REECL при кандидатсването (отанся се само при финансиране на сгради в строеж и не може да бъде по-късно от 31.12.2018 г)
  • Приложете: 
   • за сгради в ремонт - Протокол за извършени работи подписан и подпечатан от фирмата (вземете образец от клон на ОББ или го изтеглете на www.ubb.bg), оригинална фактура, касова бележка/копие от платежен документ, удостоверяващ плащането
   • за сгради в строеж - Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено съгласно нормативната уредба в РБ, технически Паспорт, издаден съгласно нормативната уредба в РБ, сертификат за енергийни характеристики на сградата, издаден съгласно нормативната уредба в РБ.
 3. Независим консултант по проекта ще провери Вашите документи и може да Ви посети на място
 4. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор за одобрената безвъзмездна помощ

Допълнителни условия

 

Дейност, която ще се финансира:


1.Прозорци и дограми
2.Изолация на стена, покрив и под/таван*
3.Термопомпени системи
4.Отопление на биомаса: котли и печки*
5.Слънчеви водонагреватели*
6.Газови котли и/или инсталации за газифициране на жилище*
7.Абонатни станции и сградни отоплителни инсталации
8.Фотоволтични системи
9.Асансьори
10.Рекуперативни вентилационни системи

* Частично полагане на топлоизолации по ограждащи елементи на многофамилен блок не се финансира. Не се финансират апартаментни отоплителни системи (слънчев колектор, газов котел/конвектор, котел/камина на биомаса) в многофамилен блок, който се снабдява с топлинна енергия (централно или локално) от топлофикационно дружество.

 

Допълнителни условия:

1. Едно физическо лице може да ползва повече от един кредит „Енергийна ефективност“ за енергоспестяващи дейности в жилища/сгради на различни адреси, дори и в случаите, в които извършва две еднакви дейности.
2. Едно физическо лице може да кандидатства за целеви кредит само за дейност, която не е прилагана за съответното жилище, на същият адрес по програма за Енергийна ефективност.
3. Едно физическо лице може да кандидатства за този кредит за сграда в ремонт на ниво къща, само при условие че има доставка и монтаж на минимум две допустими енергоспестяващи мерки в законно-съществуваща къща.
4. Едно физическо лице може да кандидатства за този кредит за сграда в ремонт на ниво блок при условие, че има доставка и монтаж на допустими енергоспестяващи мерки, изпълнени в поне три самостоятелни жилищни единици, по одобрено проектно досие* за енергоспестяващ ремонт на целия законно-съществуващ блок


*Проектното досие за енергоспестяващ ремонт включва концептуален проект, спецификация, оферта и разпределение на разходите между етажните собственици. То трябва да бъде одобрено с решение на Общото събрание на етажните собственици.

 

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717 ново
Номер за връзка от чужбина
Обратно към всички предложения