Потребителски кредит „Енергийна ефективност“

Уважаеми клиенти

Информираме Ви, че новата програма „Енергийна ефективност за дома“  (REECL) от ОББ АД е валидна до 31.08.2019г.

Предимства

Предимства на програмата „Енергийна ефективност в дома“ (REECL):

Кредит "Енергийна ефективност" за дома е възможност за домакинства или група от собственици от цялата страна да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредит и безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност за жилищата и намаляване на разходите за отопление или електричество. Кредитът се отпуска по програма за кредитиране на енергийно ефективност в дома на Европейската банка за развитие.

 

Безвъзмездна помощ, осигурена от Международен фонд „Козлодуй”:

 • 15% за кредит на ниво къща (еднофамилна или двуфамилна)

 • 15% за кредит на ниво блок*

   

  *Многофамилен блок е жилищна сграда с три или повече самостоятелни жилища.

За повече информация - http://reecl.org/

 

Продуктови параметри

Валута: Лева
Общ размер: от 500 до 55 000* лева
Срок:
 • за суми до 10 000 лв. – до 5 години;
 • за суми над 10 000 лв.  до 35 000 лв. – до 10 години;
 • за суми над 35 000 лв. - до 7 години
Лихви:
 • 7.5% фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
 • такса за кандидатстване – 30 лв.;
 • такса кредитна оценка (еднократно от одобрената сума) – съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица;
 • такса за предсрочно погасяване на кредита - съгласно действащата Тарифа за такси и комисионни на физически лица;
 • възможност за активиране на живото-застрахователна програма

 ГПР:

(1) При кредит от 20 000 лв. за срок от 120 месеца с фиксирана лихва 7.500% – ГПР е 8.49% за целия период с включени такси. Месечнавноска: 237.40 лв. Общо дължима сума: 29 068.42 лв.(2) След изплащане на помощ в размер на 15% (в края на първиямесец от отпускането на кредита) главницата по кредита става 17 000лв. Запазва се общият срок от 120 месеца, съответно остатъчен срокот 119 месеца и месечната вноска става 202.93 лв., а общо дължиматасума – 24 726.59 лв.

 

*За кредити над 35 000 лева е необходим минимален нетен месечен доход 1200 лева. Максималният размер на кредита се определя на база индивидуалния профил на клиента, съобразно изискванията на Банката.

Основни стъпки

 

Стъпка 1:

 1. Изберете желаното от Вас оборудване/материали/енергоспестяващо подобрение за сграда в ремонт или инвестиционен проект за нов дом с енергиен клас B+ или А
 2. Изберете доставчик
 3. Вземете оферта/проформа фактура с подробно описание на оборудването

Стъпка 2:

 1. Посетете банков клон на ОББ
 2. Попълнете молба-декларация за кредит по програмата „Енергийна ефективност“
 3. Приложете
  • За сгради в ремонт:
   • Ниво къща - оригиналната оферта/проформа фактура, издадена, подписана и подпечатана от фирмата-доставчик (търговеца) и проект/скица и КСС (количествено стойностна сметка)
   • Ниво блок - оферта от допустим доставчик, решение на общото събрание на собствениците, протокол за разпределение на разходите по етажни собственици, концептуален проект, на чиято основа е изготвена офертата.
  • За сгради в стреж:
   • Ниво къща и ниво блок - разрешение за строеж, инвестиционен проект, сертификат за проектни енергийни характеристики.

Стъпка 3:

 1. До 5 работни дни ние ще Ви отговорим 
  - дали сте одобрен за кредит 
  - дали избраното от Вас оборудване отговаря на изискванията на Програмата
 2. Времето за разглеждане и отговор на апликацията за кредит е 5 дни, единствено при условие, че всички документи са изрядно попълнени и фирмата доставчик е регистриран партньор на програмата REECL (на сайта на програмата http://reecl.org/доставчици-и-изпълнители/). В останалите случаи времето за разглеждане на кредити се увеличава пропорционално на необходимите корекции в документите, а при необходимост от регистрация на нов доставчик като партньор на програмата – в зависимост от времето, в което фирмата-доставчик ще се регистрира.
 3. При положителен отговор Вие получавате кредит „Енергийна ефективност“ и можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ след завършване на проект.
 4. В случай че избраното от Вас оборудване не отговаря на изискванията на Програмата, Вие можете: 
  - да промените своята първоначална оферта и да кандидатствате отново по проекта с оборудване, отговарящо на изискванията
  - да получите финансиране, съгласно стандартните условия за потребителски кредит за желаното от вас оборудване
  (В този случай няма да имате възможност впоследствие да кандидатствате и получите безвъзмездна помощ.)

 

Стъпка 4:

 1. Вземете образец от клон на ОББ
 2. Подайте „Искане за безвъзмездна помощ“
  • не по-късно от 4 месеца от датата на договора Ви за кредит
  • друг срок определен от REECL при кандидатсването (отнася се само при финансиране на сгради в строеж и не може да бъде по-късно от 31.08.2019г)
  • Приложете: 
   • за сгради в ремонт - Протокол за извършени работи подписан и подпечатан от фирмата (вземете образец от клон на ОББ или го изтеглете на www.ubb.bg), оригинална фактура, касова бележка/копие от платежен документ, удостоверяващ плащането
   • за сгради в строеж - Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено съгласно нормативната уредба в РБ, технически Паспорт, издаден съгласно нормативната уредба в РБ, сертификат за енергийни характеристики на сградата, издаден съгласно нормативната уредба в РБ.
 3. Независим консултант по проекта ще провери Вашите документи и може да Ви посети на място
 4. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор за одобрената безвъзмездна помощ

Допълнителни условия

 

Дейност, която ще се финансира:


1.Прозорци и дограми
2.Изолация на стена, покрив и под/таван*
3.Термопомпени системи
4.Отопление на биомаса: котли и печки*
5.Слънчеви водонагреватели*
6.Газови котли и/или инсталации за газифициране на жилище*
7.Абонатни станции и сградни отоплителни инсталации
8.Фотоволтични системи
9.Асансьори
10.Рекуперативни вентилационни системи

* Частично полагане на топлоизолации по ограждащи елементи на многофамилен блок не се финансира. Не се финансират апартаментни отоплителни системи (слънчев колектор, газов котел/конвектор, котел/камина на биомаса) в многофамилен блок, който се снабдява с топлинна енергия (централно или локално) от топлофикационно дружество.

 

Допълнителни условия:

 1. Едно физическо лице може да ползва повече от един кредит „Енергийна ефективност“ за енергоспестяващи дейности в жилища/сгради на различни адреси, дори и в случаите, в които извършва две еднакви дейности.
 2. Едно физическо лице може да кандидатства за целеви кредит за дейност, която е прилагана за съответното жилище, на същият адрес по програма за Енергийна ефективност до 01.07.2016.
 3. За физическо лице което кандидатства за този кредит за сграда в ремонт на ниво блок (многофамилна сграда) са важни следните условия:
 • При подмяна на дограма или газификация отпада изискването за предоставяне на концептуален проект, при условие, че се спазят съществуващите и надлежно одобрени архитектурен и ОВК (отопление, вентилация и климатизация) проекти, на чиято база сградата е въведена в експлоатация.
 • В тези случаи е необходим протокол от общото събрание, в който са изписани поне две домакинства, които вече са направили подобрението и това което възнамерява да извърши кандидатът за кредит.
 • Възможно е три домакинства или повече да направят подобрението, като само едно от тях кандидатства за кредит, в този случай към датата на подаване на документи за помощ е необходимо домакинствата да са завършили своите проекти, за да може да се получи помощта
 • Отпада ограничението, че кредитоискател, който е ползвал кредитиране по програма „Енергийна ефективност в дома“ до 1 юли 2016 за един вид подобрение, не може да кандидатства за същото подобрение на същия адрес.


 

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения