Сключени сделки на извънрегулиран пазар на 15 март 2012 г.

15.03.2012 г.

Днес 15.03.2012 г. в 12ч. и 25м. се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 30 692 /тридесет хиляди шестстотин  деветдесет и две/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 2.10 лв. за акция на обща стойност 64 453.20/шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три  лева и двадесет стотинки/.

Днес 15.03.2012 г. в 12ч. и 25м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 30 692 / тридесет хиляди шестстотин  деветдесет и две / акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 2.10 лв. за акция на обща стойност 64 453.20/ шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три  лева и двадесет стотинки/.