Сключени сделки на извън регулиран пазар на 4 септември 2012 г.

04.09.2012 г.

Днес, 4.09.2012 г. в 10 ч. и 30 м., се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 500 / петстотин / акции от емисияТрансинвестмънт АДСИЦ, ISIN – код:BG1100062055 на цена от 1.6 лв. за акция на обща стойност 800 лв./осемстотин лева /.