Публично предлагане на облигации на Обединена българска банка АД

20.11.2009 г.

Подписката за първично публично предлагане на облигации (ISIN код BG 2100003016) на "Обединена Българска Банка" АД бе открита на 20 май 2002г. Крайната дата е 17 юни 2002г. Мястото на подписката е Първичен пазар на "Българска Фондова Борса-София" АД.

Облигационният заем е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични и свободнопрехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Купонните плащания са в размер 7.5% на годишна база и се извършват два пъти годишно. Главницата се изплаща наведнъж, на падежа на емисията през 2005 г.

Облигациите се записват (и съответно заплащат) чрез инвестиционен посредник-член на борсата всеки работен ден в рамките на срока на подписката.
Първичното публично предлагане се извършва по реда и при условията, предвидени в Проспекта за Публично Предлагане на Облигации на "Обединена Българска Банка" АД, потвърден от Държавната Комисия по Ценните Книжа с Решение N 64-E oт 24 април 2002г.

Проспектът (на български и английски език) е на разположение на инвеститорите в Дирекция "Трежъри" в централния офис на банката на адрес: гр. София 1040, ул. "Света София" 5, в електронен вид на Интернет страницата на банката и в Дирекция "Банкиране на Дребно" в централния офис на банката в гр. София 1040, ул. "Света София" 7, от 10 до 16 часа всеки работен ден в рамките на срока на подписката.

За повече информация:
Обединена българска банка, Дирекция "Трежъри",
Биляна Багашева, тел. 811 2426
Ралица Йосифова, тел. 811 2441