Обединена българска банка подписа споразумение с ДФ „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони

19.11.2009 г.

Обединена Българска Банка подписа споразумение с Държавен фонд „Земеделие” за съвместна дейност при кредитирането на кандидати за подпомагане по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Споразумението е със срок до края на 2013 г. като основната цел е да се положат съвместни усилия за стимулиране развитието на селските райони в България, чрез сътрудничество при изпълнението на дейностите за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Програмата за развитие на селските райони.

Сътрудничеството ще включва финансиране на допустимите кандидати – земеделски стопани, общини, кооперации и други организации - в селските райони в Република България, прилагане на целия инструментариум на финансовия инженеринг за изграждане на модерно и конкурентно земеделско производство, както и провеждане на информационни и промоционални мероприятия.

През юли 2007 г. Обединена българска банка подписа споразумение с ДФЗ и Министерство на земеделието и продоволствието (сега Министерство на земеделието и храните) по отношение на прилагането на схемите и мерките за директни плащания на площ. В резултат на това още през миналата година банката предложи на земеделските стопани „Земеделски заем срещу европейска субсидия”, с който те могат текущо да покриват разходите си под формата на оборотно финансиране при залог единствено очакваните в края на годината субсидии. През тази година банката предлага по този кредитен продукт финансиране над 5 000 лв. и в размер до 95% от очакваните по Кампания 2008 субсидии за всеки земеделски стопанин, за който ДФЗ е удостоверил, че подлежи на подпомагане.

Обединена Българска Банка бе и първата банка, която създаде нови, специализирани продукти – Инвестиционен и Мостови кредити по програмите, съфинансирани със средства от еврофондовете.

Обединена българска банка предлага достъп до външни консултантски услуги, от които биха могли да се възползват всички нейни клиенти, като се обръщат към фирмите-партньори на банката в областта на еврофинансирането.

В началото на тази година банката подписа споразумение с Министерство на икономиката и енергетиката за сътрудничество при реализацията на Оперативна програма «Конкерентоспособност», стимулираща икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

С подписването на тези споразумения и създаването на нови и гъвкави финасови инструменти, Обединена българска банка още веднъж заявява активната си позиция при финансирането и развитието на бизнес идеите на своите клиенти, като по програмите, финансирани със средства от еврофондовете, банката подкрепя до 100% от техните проекти.