Нови общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги в сила от 1 март

25.02.2010 г.

Уважаеми клиенти,

От 1 ноември 2009 г. е в сила новият Закон за платежните услуги и платежните системи и нова Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, с които се въвеждат директивите на Европейския Парламент и на Съвета в областта на платежните услуги.
 
В тази връзка, Обединена Българска Банка АД ще прилага нови Общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги на физически лица и Общи условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги на бизнес клиенти (в сила от 01.03.2010 г.), подробно регламентиращи условията по предоставянето на платежни услуги, в т.ч. услугите по откриване, водене и закриване на банкови сметки, издаване на банкови карти,  електронно банкиране и услугите, предоставяни от Центъра за обслужване на клиенти по телефона.
 
Общите условия на Обединена българска банка АД са изготвени в съответствие с европейските норми и добрата банкова практика, като целта им е да осигурят висока степен на информираност на клиентите, да са гаранция за високо качество и сигурност на разплащанията, и на обслужването по всички предлагани от банката платежни услуги.
 
Отношенията между Вас и Банката се уреждат от цитираните Общи условия, конкретният договор за сметка и/или за платежен инструмент и съответно приложимата част от Тарифата на Обединена българска банка - за лихвените условия или за такси и комисионни.
 
От 01.03.2010 г.Общите условия ще са на разположение на всички клиенти в банковите салони на хартиен носител, както и в Интернет страницата на Обединена българска банка тук.
 
В случай, че в срок до 31.03.2010г. не подадете писмено уведомление в клон на банката, че не приемате  Общите условия, платежните услуги, които ползвате ще бъдат предмет  на новите Общи Условия на Обединена българска банка АД.
За въпроси можете да се обръщате на телефоните на Центъра за обслужване на клиенти по телефона 0700 117 17.
 
Обединена Българска Банка АД