Нови Общи условия при предоставяне на инвестиционни услуги

01.02.2010 г.

Считано от 01.02.2010 г. влизат в сила нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и / или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти.

Настоящите Общи условия са неразделна част от договора за инвестиционно посредничество по сделки с финансови инструменти.
 
Всички клиенти на "Инвестиционно банкиране", следва да се запознаят с тях.
 
Обединена българска банка Инвестиционно банкиране