Финансови резултати през 2001 г.

20.09.2009 г.

Към 31 декември 2001 Банката отчете печалба след облагане с данъци в размер на 25,979 хил. лв, с което утвърди тенденцията за постигане на добри и стабилни резултати от дейността. Съветът на директорите предложи на Общото събрание на акционерите общият размер на печалбата да се разпредели като дивидент за акционерите.