30 април 09 г. - Сключена сделка на извън борсов пазар за сметка на клиент на Обединена българска банка

27.11.2009 г.

Днес 30.04.2009 г. в 14ч. и 55м. се сключи сделка „продава” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 170 000 /сто и седемдесет хиляди/ акции от емисия „Адванс Екуити холдинг” АД, ISIN – код  BG1100033064 на цена от 0.75 лв. за акция на обща стойност 127 500 /сто двадесет и седем хиляди и петстотин/ лева BGN.

Днес 30.04.2009 г. в 14ч. и 57м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 30 000 /тридесет хиляди/ акции от емисия „Адванс Екуити ” холдинг” АД, ISIN – код BG1100033064 на цена от 0.75 лв. за акция на обща стойност 22 500 /двадесет и две хиляди и петстотин/ лева BGN.