205.7 млн. лв. е печалбата на Обединена българска банка

19.11.2009 г.

Постигнатата брутна печалба за 2007 на Обединена българска банка след провизии и преди данъци е в размер на 205.7 млн. лева. В сравнение с предходната 2006 година, банката е увеличила печалбата си с 47.1 млн. лева. или с 29.7%.

Проведеното Общо събрание на акционерите на Обединена българска банка взе решение нетната печалба за 2007 година в размер на 185 111 282,90 леваи неразпределената печалба от преоценъчен резерв в резултат на продажба на дълготрайни активи в размер на 1 096 407,08 лева, да бъде разпределена във фонд “Резервен”. За четвърта поредна година основният акционер на банката – Националната банка на Гърция, не разпределя дивидент, реинвестирайки цялата печалба в капитала на банката, осигурявайки по този начин капиталова подкрепа за силен пазарен растеж на една от водещите банкови институции в България.

Банката отчита впечатляващ ръст на активите от 54.7 %, достигайки общата сума от над 6.1 милиарда лева. Над 80 на сто от тях са кредити за корпоративни клиенти и граждани, където ръста спрямо края на 2006 година е съответно 93.7 % и 69.3 %.

Ключовите фактори за тези постижения бяха агресивната политика в кредитирането, продължаващата експанзия на клоновата мрежа и алтернативните дистрибуторски канали, както и непрекъснатото предлагане на нови банкови продукти и услуги с бърз достъп до клиентите и високото качество на обслужване.

За 2007 постигнатата възвръщаемост на средногодишния капитал (ROАE) достига 28.6%, а възвръщаемостта на средногодишните активи (ROАА) 3.9 %, като по тези показатели Обединена българска банка се нарежда сред най-добрите финансови институции по международно приетите стандарти. Показателят за ефективност (съотношение разходи към приходи) от 37.8% отново доказва изключително високата финансова и оперативна ефективност на банката.