За акционери на ОББ

Уважаеми акционери, тук ще намерите отговори, свързани с изплащането на дивидент от ОББ АД, което ще започне след 02.05.2017 г. В случай че не откриете нужното разяснение, не се колебайте да се свържете с нас, като се обадите в Центъра ни за обслужване на клиенти на телефони 070011717 или *7171; ни пишете на info@ubb.bg; посетите удобен за Вас клон на ОББ в цялата страна.

Необходими документи

Ако сте физическо лице:

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм физическо лице?

Отговор: Изплащането на дивидент на акционерите на банката – физически лица, се извършва след удостоверяване на самоличността чрез представена валидна лична карта и ако данните на лицето и неговото акционерно участие са надлежно отразени в системата на "Централен депозитар" АД.

Въпрос: Наследник съм на акционер на ОББ – физическо лице. Какви документи трябва да ви предоставя, за да си получа дивидента и откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Изплащане на дивидент на наследници на починал акционер се извършва след представяне на удостоверение за притежавани финансови инструменти (депозитарна разписка), издадено на името на наследника от "Централен депозитар" АД/регистрационен агент, удостоверение за наследници и лична карта на наследника.
Изплащане на дивидент на повече от един наследник се извършва, при условие че всички наследници се явят заедно за изплащането на дивидента или ако се яви лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно от всички наследници за получаване на дивидента.

Въпрос: В чужбина съм и съм Ваш акционер-физическо лице. Как мога да получа дивидента си?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер, намиращ се в чужбина, е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент. Ако пълномощното е заверено от чужд нотариус, е необходимо и поставянето на апостил от компетентните органи в съответната държава (ако същата е страна по Хагската конвенция от 5.10.1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове). В случай, че съответната държава не е страна по тази конвенция, е необходимо нотариалната заверка да бъде удостоверена от Министерство на външните работи на държавата, в която е издаден документа, и също така тази заверка да бъде удостоверена и от българското дипломатическо представителство в тази държава.

Ако между Република България и съответната страна е сключен договор за правна помощ по отношение на необходимостта от допълнителни заверки и легализации на завереното нотариално пълномощно, се прилагат разпоредбите на съответния договор за правна помощ.

Всички документи на чужд език следва да бъдат преведени на български език от преводач, чийто подпис да бъде удостоверен от МВнР на Република България.
Възможно е и подписът на упълномощителя да бъде заверен от консулското представителство на Република България в съответната държава, като в този случай допълнителни заверки не са необходими.


Ако сте юридическо лице:

Въпрос: Какви документи трябва да предоставя, за да си получа дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: Ако юридическото лице-акционер е клиент на банката и неговите данни и акционерно участие са надлежно отразени в системата на "Централен депозитар" АД, изплащането на дивидент се осъществява по искане на законните представители на лицето, съгласно представените в Банката документи, удостоверяващи правния статус на лицето и начина на неговото представителство.

При промени в обстоятелствата, отразени в представените в банката документи, е необходимо да се представят документи, удостоверяващи промените.

Ако юридическото лице-акционер не е клиент на банката, законните му представители следва да представят съответните документи, удостоверяващи неговия правен статус и представителство.

Въпрос: Правоприемник съм на акционер в ОББ – юридическо лице. Какви документи трябва да  предоставя, за да си получа дивидента, откъде да се снабдя с тях?

Отговор: Необходимо е да се представят  документи, удостоверяващи правоприемството, съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

Въпрос: С какво пълномощно мога да получа дивидента?

Отговор: Изплащане на дивидент на пълномощник на акционер е възможно, ако пълномощното е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и в него се съдържа изрично волеизявление, оправомощаващо пълномощника да получи полагаемия се на акционера дивидент.

Данъчни въпроси

Ако сте физическо лице:

Въпрос: Защо аз си изчислих дивидента като сума Х, а  получавам сума Y?

Отговор: Полагаемата се сума на дивидента за всеки акционер на банката е изчислен от "Централен Депозитар" АД, съобразно гласувания от Общото събрание на акционерите на банката общ размер на подлежащия на изплащане дивидент. Ако акционерът е лице, за което следва да се удържи данък при източника, то нетната платена сума е след определения данък.

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм акционер физическо лице?

Отговор: Съгласно действащото законодателство Данък върху доходите на физически лица e в размер на 5% върху начисления дивидент. Данъкът се удържа от брутния размер на дивидента, като задължението е на платеца. С други думи, банката вече е платила Вашия данък.

Въпрос: Трябва ли да декларирам дивидента в данъчната си декларация, ако съм акционер-физическо лице?

Отговор: Не. Дивидентите не подлежат на деклариране от получателите физически лица.


Ако сте юридическо лице:

Въпрос: Какъв данък дължа за дивидента, ако съм юридическо лице?

Отговор: С данък при източника се облагат дивидентите от местни юридически лица в полза на:

  • чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
  • местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Изключение от правилото по-горе е, когато дивидентите са разпределени в полза на:

  • местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
  • договорен фонд;
  • чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Размерът на дължимия данък е 5%.

Други въпроси

Въпрос: Какъв е дивидентът на акция за 2015 гoдина?

Отговор: 3.42 лева.

Въпрос: Какъв е дивидентът на акция за 2016 година?

Отговор: 1.288537 лева.

Въпрос: Не съм получил дивидента си за 2015 година. Мога ли да получа дивидента си и за двете години наведнъж и какви документи трябва да представя?

Отговор: Да, можете да получите дивидента си наведнъж и за двете години във всеки клон на OББ. Няма разлика в документите, които трябва да представите.

Въпрос: Придобих акции на банката след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент. Имам ли право да получа дивидент?

Отговор: Право да получат дивидент имат само лицата, които са били акционери на банката към датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащането на дивидент.

Въпрос: Не фигурирам като акционер на банката в системата на "Централен депозитар" АД и/или данните ми са сгрешени/непълни. Какво следва да направя?

Отговор: Ако служителите в банката Ви уведомят, че не фигурирате като акционер на банката в системата на "Централен депозитар" АД и/или данните Ви са сгрешени/непълни, е необходимо да представите в клон на банката документите, удостоверяващи акционерното Ви участие, с които разполагате. Служителите на банката ще Ви уведомят в срок от десет работни дни за последващите действия, които следва да се предприемат.

Въпрос: Как мога да си получа дивидента?

Отговор: Дивидент се изплаща по искане на акционера по следните начини:

  • в брой на каса в клон на ОББ;
  • с превод по сметка в банката;
  • чрез междубанков превод в лева.

Въпрос: Мога ли да получа дивидента си от всеки клон на ОББ?

Отговор: Да, можете да получите дивидента си във всеки клон на OББ.