За нас

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

История

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
Обединена българска банка е част от финансовата група на Националната банка на Гърция, която извършва успешна дейност повече от 160 години.
История на Националната банка на Гърция
Националната банка на Гърция е най-старата и най-голяма гръцка финансова институция, оглавяваща най-силната финансова група в страната. НБГ се развива динамично, излизайки на нови международни пазари. В настоящия момент Банката концентрира своите усилия в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Основана през 1841 година като търговска банка НБГ се ползва от правото да издава първите банкноти на младата гръцка държава преди създаването на Банката на Гърция през 1928 година. НБГ е листвана на Гръцката фондова борса от нейното създаване през 1880 година. От месец октомври 1999 година Банката е листвана и на Нюйоркската фондова борса.
Понастоящем мрежата на нейната група от банки включва и над 290 офиса на Балканите и по света. Членовете на Групата предлагат пълната гама финансови и банкови продукти, сред които инвестиционно банкиране, застраховане, взаимни фондове, брокерски услуги, лизингова дейност.
Други членове на Групата на НБГ в България са “Интерлийз” – най-голямата лизингова компания в България и ОББ Асет мениджмънт, занимаваща се с управление на инвестиционни портфейли.

Мисия

Нашата мисия е да поддържаме високи стандарти в обслужването и да продължаваме да развиваме успешната си дейност. Удовлетвореността на всички клиенти и партньори е наш основен приоритет. Отнасяме се с уважение и се стремим да оправдаем тяхното доверие като задоволяваме потребностите им и ги подкрепяме в реализирането на проектите им. Не спираме да се развиваме и да подобряваме обслужването си. Вършим всичко професионално и с внимание към детайла.
В ОББ работим в добре организирана и динамична среда, създаваща отлична атмосфера за ползотворна работа в екип. При нас идеите и мнението на всеки служител са от значение. Личната инициатива на всеки един се цени и стимулира. Всеки има подкрепа в процеса на непрекъснато учене и подобрение на работата и придобива ясна перспектива за професионалното си развитие.
Непрекъснатото развитие, мотивиране и прилагане на професионалните знания и умения на персонала ни осигуряват лидерска позиция в банковия сектор.

Дейност

ОББ има установени кореспондентски отношения с 825 банки в 98 страни, както и с 29 банки и чуждестранни клонове на финансови институции у нас. ОББ поддържа 18 кореспондентски сметки в 13 валути.
Клоновата мрежа се състои от над 210 структурни единици в цялата страна.
Банкови услуги, извършвани от ОББ: кредити в лева и чуждестранна валута, депозити в лева и чуждестранна валута, валутни операции, бързи и експресни вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за корпоративни клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, инкасови на парични средства, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа, депозитарни/попечителски услуги, парични преводи чрез Western Union
Банкиране на дребно
Клиенти са всички физически лица и микро клиенти, за които се изготвят атрактивни продуктови предложения, съобразени с конкурентните изисквания на пазара. Дейността обхваща всички етапи от лансиране на нови продукти, рекламни и маркетингови кампании, директен маркетинг и работа с различни дистрибуционни канали.
Инвестиционно банкиране
В качеството си на инвестиционен посредник банката обслужва клиентите и инвестира в дялови и дългови книжа. Отговаря за: брокерските услуги; депозитарните услуги; попечителството на фондове за допълнително пенсионно осигуряване; осъществяване на сделките за посредничество, свързани с публичното предлагане и частно пласиране на дялови и дългови ценни книжа.
Корпоративно банкиране
ОББ разработва и развива политика за обслужване и подкрепа на големи местни и мултинационални корпоративни клиенти и клиенти от сегмента на малкия и средния бизнес. Изпълнява кредитни програми самостоятелно и съвместно с други банки, предлага специални програми за кредитиране на бизнеса. Разработва и предлага широка гама от кредитни продукти в областта на оборотното и инвестиционно финансиране. Банката взема участие във финансирането на оперативни програми на ЕС, управление на проекти, финансирани от банката. Предоставя банкови гаранции, акредитиви, факторинг и финансов лизинг.
Трежъри
Дейността на ОББ включва управление на ликвидността и подсигуряване на постоянната способност на банката да посреща своите задължения.
Извършват се операции с валута, парични и дългови инструменти на световните пазари. Ефективно се инвестират временно свободните парични средства в адекватни по матуритет и ликвидност активи. Наблюдават се и се управляват паричните потоци в банката, откритите валутни и лихвени позиции.
Управление на риска
Поемането на риск е част от същността на банковата дейност, но за да остане в приемливи граници от гледна точка на доходността и качеството на активите, то трябва да бъде системно управлявано. Това прави и управлението на риска важен и динамичен процес, включващ: идентифициране на рисковете, на които е изложена банката (кредитен, пазарен, ликвиден, операционен и др.) и корелациите между тях; оценка на риска – изчисляване на потенциална загуба и вероятността тя да се случи чрез математико-статистически методи и сценарийни анализи чрез използването на специализиран софтуер; ограничаване на риска - разработване и прилагане на система от лимити в съответствие с рисковия апетит на банката; оценка на капиталовата адекватност и планиране на необходимия капитал съгласно прогнозите за развитие на отделните портфейли и общата икономическа конюнктура; прилагане на Базел стандартите, както и чрез разработване на вътрешнорейтингови модели за оценка на риска.
Членства и други:
 • Асоциация на банките в България http://abanksb.bg/за-нас/
 • Българска фондова борса http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg
 • Централен депозитар http://www.csd-bg.bg/
 • Юропей Интернешънъл
 • ВИЗА Интернешънъл
 • Джей Си Би (JCB)
 • С.У.И.Ф.Т.
 • IIF - институт за международни финанси - Световна асоциация на финансовите институции
 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
 • Агент на Western Union

Ръководство

Съвет на директорите на ОББ  (считано от 31 май 2016 г.):   

Маринис Стратопулос
Председател на СД
 
Стилиян Вътев
Член на СД
Главен изпълнителен директор
 
Радка Тончева
Член на СД
Изпълнителен директор
 
Теодор Маринов
Член на СД
 
Анастасиос Лизос
Член на СД
 
Константинос Братос
Член на СД
 
Александрос Бенос
Член на СД

Кодекс за корпоративно управление

Корпоративното управление представлява системата от правила, практики и процеси, чрез които едно дружество се управлява и контролира. Същността на корпоративното управление е да постигне баланс между интересите на акционерите, ръководството, клиентите и доставчиците на дружеството и обществото като цяло. Тъй като корпоративното управление осигурява и рамката за постигане на целите на дружеството, то на практика обхваща всяка сфера от управлението – от плановете за действие и вътрешните контроли, до измерването на резултатите от дейността и оповестяването на корпоративна информация.

Тази система от правила и практики подпомага финансовата стабилност и е една от основите на съвременната пазарна икономика. Доказателство за значимостта от въвеждане на принципи за добро корпоративно управление е нарастващият брой национални и международни регулации във финансовата сфера, които съдържат все по-строги изисквания по отношение на корпоративното управление в банките. Тези изисквания целят да осигурят прозрачност и отговорност за решенията, взимани от ръководството, както и да насърчат балансираност, приемственост, последователност и ефективност в начина на функциониране на ръководните органи.

Отчитайки водещата си позиция и роля в българската финансова система, Обединена българска банка постоянно се стреми да привежда дейността си в съответствие с международно признатите принципи и стандарти за корпоративно управление. Поради тази причина, в отговор на преобладаващите тенденции, през 2016 г. беше приет Кодексът за корпоративно управление на Обединена българска банка АД.

Избрани показатели

 

2015

2016

2015

2016

 

Индивидуален

 Индивидуален

Консолидиран

 Консолидиран 

Резултати (BGN’000)

 

 

 

 

Нетен оперативен доход

366 678

404 483

369 237

 406 186

Нетен доход от лихви

256 813

 254 952

257 464

 255 574

Печалба за годината

48 907

 111 261

51 154

 112 092

 

 

 

 

 

Отчет за финансово състояние (BGN’000)

 

 

 

 

Общо активи

6 544 227

 6 831 636

6 549 277

 6 837 140

Капитал

1 221 544

 1 082 343

1 229 841

 1 091 237

Привлечени средства от клиенти

5 089 353

 5 570 592

5 085 765

 5 566 288

Кредити и аванси на клиенти, нетно

4 191 861

 3 858 688

4 192 990

 3 859 912

 

 

 

 

 

Капиталова адекватност (%)

 

 

 

 

Обща капиталова адекватност

28.19

 24.25

28.21

 24.32

Адекватност на първичния капитал

26.09

 23.24

26.12

 23.32

Kaпитал/Общо активи

18.67

 15.84

18.78

 15.96

 

 

 

 

 

Ликвидност (%)

 

 

 

 

Обща ликвидност

36.5

 40.0

36.5

 40.0

Общо кредити / Общо депозити

 82.4

 69.3

 82.4

 69.3

 

 

 

 

 

Брой на персонала към края на периода

2 637

 2 559

2 692

 2 620

Средногодишна инфлация (%)*

-0.1

 -0.8

-0.1

 -0.8

Валутен курс BGN/ USD (31 декември)**

1.79

 1.86

1.79

 1.86

*Източник: НСИ

** Източник: БНБ

 
Рейтинг:
 
FITCH Ratings
 • B+ Long-term IDR
 • B Short-term IDR
 
Standard & Poor's
 • B Long Term
 • C Short Term

Гарантиране на влоговете

Уважаеми клиенти, моля да се запознаете с посочените по-долу условия относно гарантиране на влоговете.
 
Размер и обхват на гаранцията

1. Влоговете, открити на клиент на банката, независимо от валутата, в която са открити, са гарантирани в размер до 196 000 (сто деветдесет и шест хиляди) лева.

2. Следните видове влогове са гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога:

 • влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди;
 • влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт;
 • влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.

3. Влоговете по т.2. не участват в изчисляването на общия размер на задължението на банката към един вложител по т.1 в рамките на тримесечния срок, посочен в т.2.

4. Общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като всичките му влогове в банката се събират. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ към датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). Към тази дата се начислява и дължимата по влоговете лихва.

5. При влог в полза на трето лице, право да получи гаранция по влога има лицето, в чиято полза е открит влогът (бенефициерът), освен ако договорът предвижда друго.

 
Влогове, непокрити от гаранцията
6. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на:
 • други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
 • финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
 • застрахователи и презастрахователи по чл. 8 от Кодекса за застраховането;
 • пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
 • инвестиционни посредници;
 • колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
 • бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането. 

7. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда.

8. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ.

 
Система за гарантиране на влоговете и процедура на изплащане
9. В случай на отнемане лиценз за извършване на банкова дейност, Фондът изплаща задълженията на банката към клиента до гарантираните размери. Изплащането се извършва чрез една или повече банки, определени от Управителния съвет на Фонда.
10. В срок не по-късно от 2 (два) работни дни преди започване изплащането на суми от фонда управителният съвет на фонда е длъжен да оповести в най-малко два централни ежедневника и на своята интернет страница деня, от който вложителите на банката могат да получават плащания от фонда, както и банката или банките, чрез които ще се извършват тези плащания.
11. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове не по-късно от 7(седем) работни дни от датата на издаване на акт по чл.20, ал. 1 от ЗГВБ.